Mετά από 10 χρόνια: ποια πολιτική δικαιώθηκε στο Μακεδονικό;
του Κ. Χολέβα, Πολιτικού Επιστήμονος

[ Εάν δεν μπορείτε να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, που είναι γραμμένο σε πολυτονικό, κατεβάστε την κατάλληλη γραμματοσειρά εδώ  
Εναλλακτικά, διαβάστε το τώρα σε μορφή .pdf ]

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ:
ΠΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ;

 

                                                          τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα

                                                          Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

 

          Συμπληρώνονται 10 χρόνια ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1991, ὁπότε ἀνεκυρύχθη τό ἀνεξάρτητο κράτος τῶν Σκοπίων, τό ὁποῖο διεκδικεῖ τό ἐπίσημο ὄνομα Δημοκρατία τῆς " Μακεδονίας" . Ἀπό τότε μέχρι σήμερα δύο κυρίως πολιτικές γραμμές, δύο ἄξονες σκέψεως, συγκρούσθηκαν στόν ἑλληνικό χῶρο. Ἡ μία γραμμή προτείνει νά μήν παραχωρήσουμε σέ καμμία περίπτωση τό ὄνομα "Μακεδονία" στούς βορείους γείτονές μας καί γιά λόγους ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας καί γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας καί τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος, ἀλλά καί γιά νά μήν ἐνισχύσουμε τόν ἐγγενῆ ἀλυτρωτισμό τῆς ἀρχούσης τάξεως τῶν Σκοπίων. Ἐπί πλέον πολλοί ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς ἀπόψεως θύμιζαν ἐξ ἀρχῆς ὅτι τό πολιτειακό μόρφωμα τῶν Σκοπίων εἶναι πολυεθνικό, ἀσταθές καί θνησιγενές καί ὅτι πρέπει νά λάβουμε ὑπ' ὄψιν μας τυχόν συσχετισμούς δυνάμεων πού θά υἱοθετήσουν τήν ἀλυτρωτική πολιτική τῶν Σκοπίων π.χ. Βουλγαρία.  Ἡ δεύτερη ἄποψη, ἡ δεύτερη ὁμάδα πολιτικῶν, δημοσιογράφων καί διανοητῶν, πίστεψε στήν δυνατότητα ἐξευμενισμοῦ τῆς ἡγεσίας τοῦ Σκοπιανοῦ κράτους μέσῳ οἰκονομικῶν κάι πολιτιστικῶν σχέσεων. Οἱ ὀπαδοί τῆς δεύτερης γραμμῆς εἶχαν πάντα τήν ἐλπίδα ὅτι θά βρεθεἶ μία ἐνδιάμεση λύση, πιθανότατα μέ τήν λεγόμενη σύνθετη ὀνομασία π.χ. Νέα Μακεδονία, Σλαβομακεδονία κλπ.

 

          Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ πρώτη ἄποψη ἐξέφρασε καί συνεχίζει νά ἐκφράζει τήν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας. Ὅμως σήμερα μετά τήν ἔκρηξη τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ στά Σκόπια ἐμφανίζονται ὁρισμένοι ὑποστηρικτές τῆς δεύτερης ἀπόψεως καί διακυρήσσουν ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ὅτι ἀδίκως ἔγιναν οἱ μεγάλες κινητοποιήσεις καί συγκεντρώσεις τοῦ 1992 -1993 γιά τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Θά καταγράψουμε ὁρισμένα χαρακτηριστικά γεγονότα τῶν τελευταίων 10 ἐτῶν γιά νά καταδείξουμε ὅτι ἡ πρώτη ἄποψη, τῆς μή παραχωρήσεως τοῦ ὀνόματος,  δικαιώνεται πανηγυρικῶς .

 

          α) Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1995 ὑπεγράφη ἡ λεγόμενη "Ἐνδιάμεση Συμφωνία" μεταξύ Ἀθηνῶν καί Σκοπίων. Τό θέμα τοῦ ὀνόματος παρεπέμφθη σέ διμερῆ διάλογο ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ, ἐνῷ τά Σκόπια δεσμεύθηκαν νά ἀποσύρουν τόν Ἥλιο τῆς Βεργίνας ἀπό τήν σημαία τους καί νά σταματήσουν τήν ἀλυτρωτική καί μειονοτική προπαγάνδα κατά τῆς Ἑλλάδος. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι τό μικρότερο καί ἀσθενέστερο κρατίδιο τῶν Σκοπίων λοιδωρεῖ τήν Ἑλλάδα, πού θέλει νά ἐμφανίζεται ὡς οἱονεί ὑπερδύναμη στά Βαλκάνια. Τό Ὑπουργεῖο Πληροφοριῶν τῶν Σκοπίων συνεχίζει νά χρησιμοποιεῖ στό Διαδίκτυο τόν Ἥλιο τῆς Βεργίνας, τά σχολικά βιβλία συνεχίζουν νά μονοπωλοῦν καί νά διαστρέφουν τήν Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας, μέσῳ χαρτῶν ἀλλά καί μέσῳ ἐκδόσεων τῶν Κρατικῶν Ἀρχείων διεκδικεῖται ἡ Θεσσαλονίκη καί ὅλη ἡ ἀποκαλούμενη  "Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου",  ἐνῷ οἱ ὀργανώσεις τῶν ψευδομακεδόνων στήν Ἀμερική, στόν Καναδᾶ καί στήν Αὐστραλία πού ἔχουν τήν ἄμεση πολιτική καί οἰκονομική στήριξη τῆς Σκοπιανῆς Κυβερνήσεως ἔχουν σκληρύνει τήν ἀνθελληνική τους γραμμή.

 

          β) Μετά τήν Συμφωνία αὐτή ἄρχισε καί ἡ περιβόητη οἰκονομική διείσδυση. Πρέπει νά διευκρινίσουμε ὅτι δέν ἀμφισβητοῦμε τήν σκοπιμότητα ἑλληνκῶν ἐπενδύσεων στά Βαλκάνια, κάθε ἄλλο μάλιστα, ἀλλά ἀμφισβητοῦμε τίς ἁπλουστευτικές σκέψεις ὅτι δῆθεν "θά ἀγοράσουμε τούς Σκοππιανούς μέ τά χρήματά μας καί ἔτσι θά λυθοῦν τά πολιτικά προβλήματα" . Οἱ ὀπαδοί τῆς μαρξιστικῆς ἀπόψεως ὅτι ἡ οἰκονομία καθορίζει τήν πολιτική, ἐν προκειμένῳ συναντῶνται μέ τούς ἀκραίους νεοφιλελευθέρους,  Ὅμως ἡ βαλκανική πραγματικότητα τούς προσγειώνει. Οἱ ἐθνικισμοί τῶν παλιῶν, ἀλλά καί τῶν νεωτέρων κρατῶν δέν σβήνουν μέ μερικές ἤ καί μέ πολλές βαλίτσες ἐπενδύσεων. Ἔτσι καί ὁ πρώην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Θ.  Πάγκαλος πρίν ἀπό λίγα χρόνια ὅταν πῆγε στά Σκόπια γιά νά ἀνακοινώσει τήν πρόθεση οἰκονομικῆς καί πολιτιστικῆς συνεργασίας ἐδέχθη κατάμουτρα τίς δηλώσεις τοῦ ὁμολόγου του ὅτι ἡ Ἑλλάς .... καταπιέζει μία πολυάριθμη "Μακεδονική" μειονότητα!

 

          γ) Δέν ἔφθαναν ὅλα ἀυτά ἀλλά κάι ἡ ἐν γένει ἑλληνική παρουσία στό κράτος τῶν Σκοπίων διώκεται ἤ καταστρέφεται. Ἡ καταταλαιπωρημένη καί λησμονημένη ἀπό τήν ἐπίσημη Ἀθήνα κοινότητα τῶν Ἑλληνοβλάχων καταπιέζεται καί τρομοκρατεῖται. Τα βυζαντινά μνημεῖα καί οἱ Ἑλληνικοί Ναοί στήν Ἀχρίδα, στό Μαοναστῆρι (Μπίτολα) καί ἀλλοῦ ὑφίστανται σκόπιμες φθορές γιά νά ἐξαλειφθοῦν οἱ ἑλληνικές ἐπιγραφές. Κατά τά ἐπεισόδια ἐναντίον τοῦ ΝΑΤΟ τό καλοκαῖρι πού μᾶς πέρασε φανατικοί Σλάβοι διαδηλωτές ἔσκισαν τοὐλάχιστον τρεῖς φορές τήν ἑλληνική σημαία καί ἐπετέθησαν κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ Γραφείου Τύπου. Καί μία δημοσιογραφική ἀποκάλυψη. Ὁ τύπος τοῦ Βελιγραδίου παραδέχθηκε προσφάτως ὅτι κατά τήν τελευταία ἐπίσημη ἀπογραφή τῆς τότε ἑνιαίας Γιουγκοσλαβίας τό 1991 κατεγράφησαν στήν περιοχή Σκοπίων 50.000 Ἑλληνοβλάχοι (εἶναι πολύ περισσότεροι ἀλλά δέν ἔχουν ὅλοι τό θάρρος νά ἐκδηλωθοῦν λόγῳ καταπιεστικῶν μέτρων). Ὅμως οἱ ἀρχές τῶν Σκοπίων παρακάλεσαν τήν Κεντρική Στατιστική Ὑπηρεσία στό Βελιγράδι νά ἀποσιωπήσει αὐτόν τόν ἀριθμό ὅπερ καί ἐγένετο.

 

          δ) Μέ τήν κυκλοφορία στά ἑλληνικά τῶν Ἀπομνημονευμάτων τοῦ Κίρο Γκλιγκόρωφ, πρώτου Προέδρου τοῦ Σκοπιανοῦ μορφώματος,  μαθαίνουμε ὁρισμένα πράγματα πού ἐνισχύουν τούς ὀπαδούς τῆς μή παραχωρήσεως τοῦ ὀνόματος καί διαψεύδουν τούς ὀπαδούς τῆς γραμμῆς τῶν ὑποχωρήσεων. Ἐπί ἀρκετό διάστημα οἱ ὑποστηρικτές τῆς σύνθετης ὀνομασίας μᾶς ἔλεγαν ὅτι χάσαμε μεγάλη εὐκαιρία γιά μία συμβιβαστική λύση μέ τό λεγόμενο "πακέττο Πινέϊρο" , δηλαδή τίς προτάσεις τοῦ τότε Πορτογάλου Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Ὁ Γκλιγκόρωφ στήν σελίδα 198 τῆς ἑλληνικῆς ἐκδόσεως ( Τά ἀπομνηνονεύματά μου, Κούριερ Ἐκδοτική, Ἀθῆναι 2001) ἀποκαλύπτει ὅτι ἀπερρίφθη πρίν κἄν συζητηθεῖ ἡ δέσμη προτάσεων τοῦ Πινέϊρο ἀπό τήν κυβέρνησή του, ἡ ὁποία οὐδέποτε συζήτησε τό ἐνδεχόμενο μιᾶς σύνθετης ὀνομασίας.

 

          ε) Τά δραματικά γεγονότα τῶν τελευταίων μηνῶν καί ἡ ἐπέκταση τοῦ ἀλβανικοῦ πυρετοῦ ἀπό τό Κοσσυφοπέδιο στά Σκόπια μᾶς φέρνουν ἐνώπιον τοῦ ἐνδεχομένου διαλύσεως ἤ καντονοποιήσεως -σέ πρώτη φάση -τοῦ πρός βορρᾶν γειτονικοῦ μας κρατιδίου. Τότε εἶναι μαθηματικῶς βέβαιον ὅτι θά παίξει ἰδιαίτερο ρόλο ὁ βουλγαρικός ἐθνικισμός, ὁ ὁποῖος, ἄς μήν τό λησμονοῦμε, εἶναι ὁ πρῶτος πού ξεκίνησε τήν διεκδίκηση τῆς Μακεδονίας ἀπό τά τέλη τοῦ 19 ου αἰῶνος. Ἤδη ἀνησυχητικές εἰδήσεις ἐμφανίζονται στόν Τύπο. Διαβάζουμε π.χ. στήν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 8 -9 -2001 ὅτι ὁ Κύριλλος Σαξκομπουργκότσκι, γιός τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί πρώην Βασιλέως τῆς Βουλγαρίας Συμεών, κυκλοφορεῖ στήν Ἔδεσσα καί ἀναμοχλεύει ζητήματα βουλγαρικῆς μειονότητος στήν Ἑλλάδα. Νά οἱ συσχετισμοί δυνάμεων γύρω ἀπό τήν πιθανή διάλυση ἤ ὁμοσπονδοποίηση τοῦ Σκοπιανοῦ μορφώματος, πού πρέπει νά προσέξουμε, ὅπως τόνιζαν ἐξ ἀρχῆς οἱ ὀπαδοί τῆς "σκληρῆς" γραμμῆς. Ἄς μήν ἐκπλαγοῦμε δέ, ἄν πολλοί ἀπό τούς σημερινούς ὀπαδούς τῆς "μακεδονικῆς"  ταυτότητος στά Σκόπια ἐπιστρέψουν στήν βουλγαρική ἐθνική ἰδέα, τήν ὁποία ἀκολούθησαν οἱ γονεῖς τους κατά την περίοδο 1893 -1944. Ἄλλωστε τό ἐθνικιστικό κόμμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Λιοῦπτσο Γκεοργκιέφσκι ἔχει ὡς ἔμβλημά του τό λιοντάρι, δηλαδή τό ἐθνόσημο τῆς Βουλγαρίας.

 

          στ) Παρά τήν ὀλιγωρία καί τήν ἡττοπάθεια τῆς ἐπισήμου πολιτικῆς μας  ὑπάρχουν εἰδήσεις καί δημοσιεύματα πού δικαιώνουν πλήρως ἤ ἐν μέρει τήν στάση τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ ἀντιπαθής από τό Κυπριακό, ἀλλά ὄχι ἀμελητέος στό ἀμερικανικό πολιτικό κατεστημένο, Χένρυ Κίσσιντζερ δήλωσε στό ΒΗΜΑ τῆς 22 -7 -2001 μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:"....Μπορῶ νά καταλάβω τήν ἑλληνική θέση ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ οἰκειοποίηση ἑνός ὀνόματος ἄρρηκτα συνδεδεμένου μέ τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος καί τήν μεταφορά του σέ μία ἄλλη χώρα. Ἐπιπλέον ἡ ὀνομασία αὐτή χρησιμοποιήθηκε κατά τήν προηγούμενη κομμουνιστική περίοδο ὡς βάση ἐπιχειρήσεως ἀνταρτῶν κατά τῆς Ἑλλάδος. Ὁπότε ἔχω τήν συμπάθεια γιά τήν ἑλληνική θέση ....." .Ἐνῷ στόν ἑβδομαδιαῖο βρετανικό ΕΚΟΝΟΜΙΣΤ τῆς 18 -8 -2001 ὁ ἀρθογράφος σχολιάζει τήν αἱματηρή  σύγκρουση Σλάβων καί Ἀλβανῶν στό κράτος τῶν Σκοπίων καί διερωτᾶται ἄν πράγματι ὑπάρχει "Μακεδονικό ἔθνος"!

 

          ζ) Θά ἦταν ἄδικο ἄν κλείναμε αὐτή τήν σύντομη ἐπισκόπηση χωρίς νά ἀναφερθοῦμε στήν μαχητικότητα τῶν Μακεδονικῶν Ὀργανώσεων τῆς Ομογενείας, οἱ ὁποῖες οὔτε λεπτό δέν ἔπαψαν νά προβάλλουν τήν ἱστορική ἀλήθεια, ἀλλά καί νά πιέζουν τίς Κυβερνήσεις τῶν χωρῶν ὅπου κατοικοῦν μέ ἐμφανῆ ἀποτελέσματα ἰδίως στήν Αὐστραλία. Οἱ Παμμακεδονικές Ὁμοσπονδίες Ἀμερικῆς, Καναδᾶ, Ν. Ἀφρικῆς καί Αὐστραλίας πρωτοποροῦν στόν ἀγῶνα γιά νά μήν παραχωρηθεῖ τό ὄνομα καί ὁ πολιτισμός τῆς Μακεδονίας. Καί τονίζουν ὅτι τώρα πού τά Σκόπια ἔχουν σοβαρά προβλήματα "εἶναι ἡ μοναδικά κατάλληλη στιγμή γιά νά ἀσκηθεῖ πίεση ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς ὥστε νά ἀποδοθεῖ ἡ ἱστορική δικαίωση στήν Ἑλλδα καί νά ἐκλείψει ὁ ἀλυτρωτισμός τῶν Σκοπίων".

 

          Τό συμπέρασμα εἶναι σαφές. Δέν πρέπει σέ καμμία περίπτωση νά παραχωρήσουμε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας καί ὁ, τιδήποτε σημαντικό αὐτό περικλείει. Ἐάν μέν τά Σκόπια διαλυθοῦν τότε θά γελοιοποιηθοῦμε διεθνῶς ὅτι ὑποχωρήσαμε μπροστά σέ ἕνα κράτος πού πλέον δέν θά ὑπάρχει. Ἐάν τά Σκόπια ἐπιβιώσουν, τοῦτο θά γίνει μόνο μέ τήν μορφή ὁμοσπονδίας, ὁπότε τό Σλαβικό στοιχεῖο θά ἀναζητήσει τήν βουλγαρική προστασία ἐνώπιον τῆς ἀλβανικῆς πιέσεως. Ἄρα ἡ παραχώρηση τοῦ ὀνόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ θά εἶνα ἕτοιμο φαγητό στό πιάτο γιά τόν καραδοκοῦντα βουλγαρικό μεγαλοϊδεατισμό.

 

..................................................................................................................................................

 

 www.antibaro.com