ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΩΝ» «ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ »

ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ

ΚωνσταντίνουΣ.Ναλμπάντη,Κολωνία

« Αποδημούντα, επί τοις όροις ανεπιστρεπτείν»

Πυθαγόρας

Μεταρρυθμίσεις και αλληλέγγυα συμμετοχή για χάρητου Ελληνισμού

Βασικές προϋποθέσεις για την αναγκαία και αλληλέγγυα συμμετοχή:

- Για τους ομογενείς των 5 Ηπείρων και τουςσυμπολίτες μας ΄Ελληνες της ΕΕ πρέπει να αλλάξεικατεπειγόντως κάτι τι στη νοοτροπία, σκέψεις καιδράσεις και στα πρόσωπα, και στην αναγκαιότηταουσιαστικής αντιπροσώπευσης από τους πολλούς στιςπαροικίες, στις κοινότητες, στην ομοσπονδία και στοΣΑΕ, ώστε να υπηρετήσουμε όλοι μας τον Ελληνι­σμό.

 

« Δεν είναι δική μου γνώμη,αλλά

γνωμικό των σοφών, πωςδεν

υπάρχει τίποτεδυνατότερο

απ΄ την ανάγκη» Ευριπίδης

Πρέπει να ξεφύγουμε από την νοοτροπία μίας κλειστήςκοι­νωνίας που ακόμα και στις κοινωφελείςοργανώσεις, όλα εί­ναι προκαθορισμένα από ταπολιτικά κόμματα και ειδικά πρόσωπα , τις επιρροέςκαι την εξάρτηση. Ενώ όλα γύρω μας αλλάζουν (εκλογές στις εθνικές, Νομαρχιακές και τοπι­κέςΑυτοδιοικήσεις της Πατρίδας μας με σταυρόπροτίμησης και διευρυμένες λίστες, επίσης στιςγερμανικές ομοσπονδια­κές εκλογές, στα κρατίδια,στις νομαρχιακές και τοπικές Αυ­τοδιοικήσεις μεσταυρό προτίμησης και πρώτο και δεύτερο ψήφο και μεδιευρυμένες λίστες) εμείς δεν πρέπει πλέον να λέμεόχι στην ανανέωση, ειδικά στις κοινωφελείςοργανώ­σεις.

Δεν επιτρέπεται ακόμα στους Συλλόγους μας=«ελληνικές» κοινότητες να εφαρμόζουμε την κινέζικηπαροιμία:

Εγώ ακούω - και εγώ ξεχνώ.

Εγώ το βλέπω - και εγώ το εννοώαυτό.

Εγώ το προσποιούμαι - και εγώ τοκαταλαβαίνω.

-Ενδιάμεσα στις σκέψεις και διαπραγματεύσεις δενεπιτρέ­πεται να κατασκευάζουμε κανένα εμπόδιο. Ησκέψη κατά κανόνα μας απελευθερώνει για τιςδιαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις και πάλινεπηρεάζουν τις σκέψεις κατά εύφορο τρόπον καιαντιθέτως.

- Οι κοινότητές μας (σύμφωνα με το BGB - ΑστικόΚώδικα είναι αναγνωρισμένοι) Σύλλογοι, που φέρουντο όνομα »Ελληνική») πρέπει να εκπέμπουν μία ανανεωτική, πνευ­ματική και πολιτιστική δράση μεαλληλεγγύη, μεταρρυθμι­σμένα μοντέλα από όλα τακοινωνικά στρώματα και τη συμμετοχή της δεύτερηςκαι τρίτης γενιάς και από όλους και για όλον τονΕλληνισμό.

- Η φανατική κομματοποίηση προσώπων και οιεσωστρεφείς

πρόσωπο-κομματικές μονοπωλιακές επιδιώξεις καιύποπτες αλληλοσυνδέσεις περασμένων νοοτροπιών πρέπεινα υπο­χωρήσουν για χάρη της ευημερίας και τηςεξέλιξης όλου του Ελληνισμού.

Διότι: "Fanatismus ist die hochexplosive Mischung

von Engstirnigkeit und Energie"Herbert

von Karajan

- Οι χώροι πρέπει να γίνουν αισθητικά καιπεριβαλλοντικά ανεκτικότεροι και ανθρωπινότεροι, οι κερδοφόρες αντιφα­τικές, ανθυγιεινές «τεκέδες»Σουβλάκο-προβολής πρέπει να καταργηθούν...

- Από αναγνωρισμένους Κοινοτικούς Συλλόγους ή καιαπό όλα τα ιδρύματα κοινής Ωφελείας Sozialwerk(ορά:BGB) πρέπει να υποχωρήσουν οι κομματικέςδιεισδύσεις και αυ­τοπροβολές, χωρίς εφαρμογήμάλιστα και της απαραίτητης λογοδοσίας- «Rechenschaftsbericht».

- Τα μέλη και οι επισκέπτες των κοινοτήτων πρέπει να πε­νήντα-πλασιαστούν και με ενημερωτικές διαλέξειςκαι στις τρεις γενιές και με πολλές άλλεςπολιτιστικές εκδηλώσεις με ειλικρινή προγράμματα καιδιαφάνεια.

-΄Ηρθε πλέον ο καιρός που δεν χρειαζόμαστε μία ομάδα«κομματικών» εγωιστών που επιδιώκουν την σφραγίδακαι μόνο προσηλωμένοι σε επαρχιώτικα σύμβολα καικώδικες επικοινωνίας μίας άλλης ξεπερασμένης εποχήςκαι για άλλα ακροατήρια. Οι σημερινές συνθήκες καιοι απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου στην ΕΕεπιβάλλουν μία άλλη πολιτική νοοτροπία και τηδημιουργία προϋποθέσεων, συντεταγμένη και συνεχήανανέωση και τάξη που να συμπεριλαμβάνει όλους τουςανθρώπους και να τους δραστηριοποιεί να μπο­ρούν ναμιλήσουν στο διεθνές περιβάλλον. Να μπορούμε όλοιμας να επικοινωνούμε πειστικά, με τον έξω κόσμο, τηδιεθνή κοινωνία, με γλώσσα κατανοητή και πειστικήστους ξένους, τους διαμορφωτές πολιτικής σε διεθνήκλίμακα.

-Τα καταστατικά πρέπει να μεταρρυθμιστούν σύμφωνα μετα συντάγματά μας κατεπειγόντως με τον σταυρόπροτίμη­σης, διευρυμένες λίστες και με την εισαγωγήτης απευθείας Δημοκρατίας καθώς επίσης και μοντέλασυμμετοχής, κοινής συν-ευθύνης, κοινής συν-απόφασης και αυτό-εκπλήρωσης και προσφέρονταςκαθένας σύμφωνα με τις πνευματικές, τεχνικές καιυλικές του δυνάμεις..

- Αν εξακολουθούν να δρουν τα κόμματα προκλητικά,αντι­παραγωγικά, όπως χρόνια τώρα στους κοινοτικούςσυλλό­γους (που κανονικά δεν ανήκουν εκεί), πρέπειαμέσως και κατεπειγόντως να υποχωρήσουν, αλλιώςδεν νοείται να υπάρχουν κόμματα σε Συλλόγους γιαεσωτερικές περιχαρα­κώσεις, στην εσωστρέφεια καιστην επανάπαυση, προωθώ­ντας τη διχόνοια, το μίσοςκαι, τη διάλυση, αλλά και το φρενάρισμα κάθεπροοδευτικής εξέλιξης και

αλληλοσεβασμού στις δράσεις και επιδιώξεις και απότην άλλη μεριά όμως να παραβιάζουν το ανθρώπινο δικαίωμά μας της ελεύθερης έκφρασης λόγου, και τηςάρνησης της συμμετοχής του υπόλοιπου 95%-98% τουΕλληνισμού και την συνεχή άρνηση της επιστολικήςψήφου και την απευ­θείας αντιπροσώπευσή μας στηΒουλή των Ελλήνων.

"Wer einem Kranken seine Ratschlagegibt,

erwirbt sich ein Gefuhl vonUberlegenheit

uber ihn, sei es, dass sie angenommenoder

dass sie verworfen werden. Deshalbhassen

reizbare und stolze Kranke die Ratgebernoch

mehr als ihre Krankheit" FriedrichNietzsche

Επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα:

- Μήπως επαληθεύεται η υποψία, ότι έχουμεδιχασμένες προσωπικότητες και ότι όλοι πάσχουμε από------------ , κυρίως όμως από αδυναμία προσαρμογήςστο περιβάλ­λον, από διάσπαση της προσωπικότητάς μαςκαι διαταρα­χής της λογικής σκέψης για χάρη τουκαιροσκοπισμού και της βραδυπορίας, προωθώντας τονπνευματικό μαρα­σμό με το συνεχές φρενάρισμα και τηναυτοκατα­στροφή...;; Οι περισσότεροι ΄Ελληνεςσυμπολίτες μας στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσηςέφυγαν από την Πα­τρίδα και πάνω από τη μισή ζωήτους την πέρασα έξω από την Ελληνική επικράτεια. Καιακόμα μία φορά επαληθεύ­εται το ρητό του Πυθαγόρα:

« Αποδημούντα, επί τοις όροις ανεπιστεπτείν»,όπου μία

παλιννόστησή τους στην πατρίδα είναιρποβληματική,

ακόμα και αν απέκτησαν στην πατρίδα καιδιαμερίσματα

και μαγαζιά, συνήθως όμως είναι «αντιπαραγωγικάκαι

ζημιογόνα». Εδώ όμως χρειά ζεται να γεννηθούν καινα

δραστηριοποιηθούν μοντέλα πολλαπλής συλλογικιής

δράσης και αξιοποίησης του πολύτιμου ελληνικού

δυναμικού.

" Das Heil der Demokratien von welchem Typus und

Rang sie immer seien, hangt von einergeringfugigen

Technischen Einzelheit ab: vom Wahlrecht. Alle

andere ist sekundar. "

(Jose Ortega y Gasset, span.

Kulturphilosoph)

Οι κομματικοί φρεναριστές εναντίον του ανοίγματοςτων Συλλόγων στο Ελληνισμό, που είναιαναγνωρισμένοι με τον Αστικό Κώδικα παραβλέπουν τιςμεταρρυθμίσεις των τελευταίων εκατό ετών.

Συνήθως κατά τις γενικές συνελεύσεις καιεσωκομματικές επιμέρους συγκεντρώσεις φροντίζουνπάντα να επιλέ­γουν διευθύνοντες τις συζητήσεις,ανθρώπους που έχουν ειδικές λειτουργίες ύποπτων«αυλοκολάκων» και στη συνέχεια με την τακτική τουςφρενάρουν και πνίγουν κάθε κριτική, ανανεωτική τάση,δημοκρατική επεξήγηση και επερώτηση.

Εδώ και τώρα όμως χρειάζεται να γεννηθούν, ναποωθηθούν και να δραστηριοποιηθούν μοντέλα πολλαπλήςσυλλογικής, και αλληλέγγυας δράσης και αξιοποίησηςτου αξιόλογου και πολύτιμου ελληνικού δυναμικού.

Εισαγωγή και προβληματισμός

" Unsere gro?te Sorgeist bald diese,

dass niemand von demrede, was wir

bedurfen, dass niemanddas schildere,

was wir sind, undniemand das glaube,

was uns fehlt" !!! Pestalozzi

Ασφαλώς είναι καιρός στις «Ελληνικές» Κοινότητες-Συλ­λόγους, στην Ομοσπονδία «Ελληνικών» Κοινοτήτων και στο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού ΣΑΕ νατολμήσουμε την κοινή συμμετοχή όλου του Ελληνισμούκαι επιτέλους συμπληρωματικά και την απευθείαςΔημοκρατία.

Από την εποχή της ίδρυσης των Συλλόγων (Ελληνικώνκοι­νοτήτων) μέχρι σήμερα είναι 95%-98% του λαούμακριά και αποκλεισμένος από τις σπουδαιότερεςαποφάσεις.. Η δύναμη δεν βρίσκεται στα χέρια τουκυρίαρχου, του λαού, και εδώ χρειαζόμαστε τηδημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για τηνπροσέλκυση των πολιτών για κοινή δράση. Διότι ημέχρι τώρα εσφαλμένη πολιτική προσανα­τολισμού τουκοινού καλού δεν σημαίνει όμως ουδέποτε τομεμονωμένο άνθρωπο να τον αποκόψουν από ταδικαιώ­ματά του.

« Κανένας ανάμεσα στους

ανθρώπους, δειλός ήγενναίος, σαν

έφτασε η ώρα του, δενμπορεί

να ξεφύγει τη μοίρα του». ΟΜΗΡΟΣ

Ούτε θέματα μας λείπουν, ούτε δραστήριοι καιμεταρρυθμι­στές ΄Ε λ λ η ν ε ς συμπολίτες μας , πουαν τους δραστη­ριοποιήσουμε θα ζωντανέψειπερισσότερο η κινητικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησηςκαι του απανταχού Ελληνισμού. Οι άνθρωποιαισθάνονται και νιώθουν σε μία νέα σύμπραξη,συμμετοχή και συν-απόφασης των πολιτών, ότι ηπολιτική αναβαθμίζεται και ευοδώνεται γιατί θέλουννα έχουν όλο και περισσότερη επιρροή, τόσο για τηνεπεξεργασία πολιτι­στικών δραστηριοτήτων, νόμων,προτάσεων, αποφάσεων, πρωτοβουλιών, όσο και τηνορθή πραγματοποίησή τους. Σε αυτήν τη διαδικασίαέχει ασφαλώς η απευθείας Δημοκρατία και συμμετοχήψυχική συγγένεια των ανθρώπων και με αυτό, τρόποντινά ένας διάλογος του λαού με τον εαυτό του και μετους συνανθρώπους του. Ασφαλώς σε άλλα μου άρ­θραστο www.metanastis.com και ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΟΝ, Αθήνα :www.toephimeron.gr και στις τοπικές μας και τιςβορειο­ελλαδίτικες εφημερίδες είχα προσπαθήσω καιπροσεχώς θα προσπαθήσω στις ιστοσελίδαες μας νααναπτύξω λεπτομε­ρέστερα και ορισμένα μοντέλασυμμετοχής, συν-απόφασης, αυτοδιάθεσης πολιτιστικώνδραστηριοτήτων και αυτό-εκ­πλήρωσης, όπως λαϊκήετυμηγορία, λαϊκό αίτημα, αίτημα του πληθυσμού,έκφραση λαϊκής θέλησης, δημοψηφί­σματα, επιστολικήψήφος, ομάδες πρωτοβουλίας ..κλπ.

Οι μαύρες εκλογές της κομματικής λίστας

στην Κολωνία

" Was und wie wir erinnern, und was

wir darin als Anspruch gestalten lassen,

das wird mit entscheiden uber das,

was aus uns wird" Karl Jaspers, Hoffnungund Sorge

Τα τρία πολιτικά κόμματα στις κοινότητες δενεκπληρώνουν τις συνταγματικές υποχρεώσεις, GG τηςΟμοσπονδιακής Δη­μοκρατίας της Γερμανίας ούτε και τοBurgerliches Gesetz­buch - Αστικός Κώδικας περίΣυλλόγων. Κατέβηκαν στις εκλογές με κομματικέςλίστες, χωρίς σταυρό προτίμησης και χωρίς τηναπευθείας εφαρμογή της Δημοκρατίας, και χωρίςδιευρυμένες λίστες και χωρίς συμμετοχή όλων τωνκοινωνι­κών ομάδων και δραστήριων καιπροβληματισμένων αν­θρώπων και εφόσον δρουν ταπολιτικά κόμματα ασφυκτικά, ( κατά κανόνα έναςαναγνωρισμένος Σύλλογος Κοινής Ωφε­λείας είναικαταχωρημένος και στο δικαστήριο και στην αρ­μόδιαεφορία και βασίζεται στο BGB-BurgerlichesGesetz­buch) και τα πολιτικά κόμματα πρέπει ναδρουν σύμφωνα με την συνταγματική εντολή, αλλά εδώστη Γερμανία τα ελ­ληνικά κόμματα κατεβαίνουν στιςκοινοτικές εκλογές παρα­βιάζοντας το ΔημοκρατικόΣύνταγμα, παρουσιάζονται στους Συλλόγους με μέληδήθεν από όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά με λίστες,χωρίς σταυρό προτίμησης στις εκλογές και χωρίς νααναπροσαρμόζουν την υποχρέωση σύμφωνα με το σύνταγμακαι « uber die Herkunft ihrer Mittel offentlichRe­chenschaft geben») , ενώ πάλι εμείς σιωπούμεστους ανα­γνωρισμένους Συλλόγους κοινής Ωφελείαςγιατί εισήλθαν τα πολιτικά κόμματα, και τολυπηρότερο δεν εφαρμόζουν ούτε το BGB-BurgerlichesGesetzbuch και ακόμα χωρίς να εκ­πληρώνουν τουςσυνταγματικούς στόχους και χωρίς κατευ­θυντήριααναφορά στο δημοκρατικό Σύνταγμα, ώστε να επιδράσεικαι για να είναι για το αποτελεσματικό συμφέ­ρον, την ισότιμη δράση, την πολιτιστική ανάπτυξη καιτην ευημερία του Ελληνισμού., αλλά και να δίνει ισοτιμία πιθα­νοτήτων σε όλους τους υποψηφίους. Αυτοδύναμες πρωτο­βουλίες και αυτο-ευθύνη είναι όμωςμόνο τότε δυνατόν εάν μία ενεργή Νομοθεσία καιχρηστά ήθη τοποθετεί τους σω­στούς όρους πλαισίου ήκαι αν ακόμα οι κομματικοί προκλη­τικά δεν τιςπαραβιάζουν. Δεν πρέπει όμως τα κόμματα να δίνουντην εντύπωση, ότι δεν ενδιαφέρονται με τααντικει­μενικά και καυτά προβλήματα των ανθρώπων,παρά βρίσκο­νται στη πρώτη γραμμή και πάνω από όλατα ενδιαφέροντα των κομματικών προσώπων..

Όπως είναι γνωστό οι εκλογές στην ελληνικήΚοινότητα ως αναγνωρισμένος Σύλλογος της Κολωνίαςαπό 07.03.1999 έπρεπε να επαναληφθούν μετά από τηδικαστική απόφαση 120 C 149/99,από 20.07.1999 σεβάρος του Κοινοτικού Συμβουλίου πουαντιπροσωπευότανε από τα δύο πολιτικά κόμματα ΔΕ και ΝΔ γιατί είχανε αποκλείσει με δόλια ενέρ­γεια (άσχετα για ποιο λόγο και ποιος φταίει περισσότεροαπό τον άλλο), - από τις προηγούμενες εκλογέςτην τρίτη λίστα ( ΠΑΣΚΕΜ) και η δικαστική απόφαση βασίστηκε στις παραγράφους 91 Abs. 1,708 Nr.11,711ZPO.

Οι συνέπειες από ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις

Από την μια μεριά παρουσιάζονται εργατικοί ΣύλλογοιΚοι­νοτήτων με το όνομα «Ελληνική» και το μοναδικόπλατύ ονομαστικό άνοιγμα σε όλους και όμως εδώ έπρεπε να βα­σίζονται ολότελα στο BGB-ΑστικόΚώδικα.., και όχι με αυ­ταρχισμό και με τόσο τρομερόυποβαθμισμένο κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο,ακόμα και χειρότερο από τα χωριά της Πατρίδας μας,που καθοδηγούνται τα πάντα από τους μειονοτικούς αρχηγικούς κομματάρχες εν απουσία του 95%-98% τουυπόλοιπου Ελληνισμού, καταστρέφοντας καιδυσφημίζοντας και αυτόν τον ιερό θεσμό τηςσυνταγματικής αποστολής των κομμάτων για τηΔημοκρατία και την Πολι­τεία. Από την άλλη μεριάυπάρχουν Σύλλογοι επιστημόνων και ειδικώνμειονοτήτων «και υποψιαζόμαστε ενεργούν σανμεσαιωνική συντεχνία» με πρόσωπα υπερφορτωμένα καιμε την ροπή μίας ύποπτης αυτοπροβολής., είναι όμωςευ­τυχές γεγονός, που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικαμία ομάδα αξιέπαινων και αξιοπρεπών ανθρώπων μπορούννα φέρουν σε πέρας σε άλλους Συλλόγους και μέσα στοΕυρω­παϊκό γίγνεσθαι, ένα φιλόδοξο, αξιοσέβαστοπρογραμματι­σμό και εποικοδομητικό έργο, που δενκατόρθωσαν οι κοι­νότητες τριάντα ολόκληρα χρόνια.Και τα δύο μοντέλα όμως πρέπει να βελτιωθούν...

Ήδη με άρθρο μας στην Ελληνική Γνώμη, τουΝτίσελντορφ, Μάιος 1999, από τη μία μεριά :επισημάναμε την Αναστά­τωση και τη βαριά ευθύνη τηςΟμοσπονδίας Ελληνικών Κοι­νοτήτων, και την απαίτησητης επέμβασης, ώστε να επεξερ­γαστεί επιτέλους μετάαπό πολλά χρόνια νέες, σωστές κα­τευθυντήριεςγραμμές για χώρους, σωστές και επίκαιρεςκα­θοδηγήσεις, δραστηριότητες και για τηνκοινωνικοπολιτι­στική μας αναγέννηση για τομεγαλείο, την αλληλεγγύη και την πρόοδο τουΕλληνισμού εκτός του Ελλαδικού χώρου. Εί­χαμεεπισημάνει την απελπιστική κατάσταση που επικρατείστις κοινότητες, αλλά και την ανάγκη μεταρρύθμισηςτων καταστατικών και το άνοιγμα των κοινοτήτων σεόλον τον Ελληνισμό.., μάταια όμως και αυτό τοαπελπιστικό δράμα διαρκεί τριάντα ολόκληρα χρόνια !!

Είχαμε επισημάνει τον αποκλεισμό από τις εκλογέςκόμμα­τος που αντιπροσωπεύει το 1/3 των μελών τουκοινοτικού Συλλόγου, αλλά και τις υποπτευόμενεςαδικίες σε συμπολί­τες μας με ΑΒΜ θέσεις και τιςαναμενόμενες δικαστικές αντιπαραθέσεις

καιαποφάσεις... Από την άλλη μεριά βαριά ευθύνη καιέλλειψη δημοκρατικής αλληλεγγύης βαρύνει όλα εκείνατα μέλη που γνώριζαν, ότι αποκλείστηκε μία με­ρίδα Ελλήνων από τις εκλογές, σώπασαν όμως και δενύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας και δεν αρνήθηκαν νασυμμε­τάσχουν στην περαιτέρω παράνομη ψηφοφορία.

Η τραγικότητα της υπόθεσης όμως συνεχίζεται και ενώτα δύο πολιτικά κόμματα ενήργησαν αντικαταστατικάκαι το τότε Συμβούλιο έπρεπε να παραιτηθεί και όλοινα διαγρα­φούν από μέλη της Κοινότητας μετά τηνκαταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, εισέπραξανμάλιστα και τα χρή­ματα των δικγηγορικών καιδικαστικών δαπανών της κατα­δίκης από το ταμείο τηςκοινότητας;

Συμφωνεί όμως το Κοινοτικό Συμβούλιο και τα μέλη τουΣυλλόγου να πληρώνουν και το βαρύ τίμημα ηθικήςαρχής για αξιόποινες ποινικές πράξεις τωναντιπροσώπων του;

Η δικαστική απόφαση από 20.07.1999, Αριθμός φακέλου 12Ο C 149/99 Amtsgericht Koln, ακύρωσε τιςεκλογές για το Κοινοτικό Συμβούλιο και τουςαντιπροσώπους για την Ομοσπονδία ΕλληνικώνΚοινοτήτων. Αυτό θα πει από την ημέρα των πρώτωνεκλογών έως τη δικαστική απόφαση και της επανάληψηςτων νέων εκλογών η Ελληνική Κοινότητα /Σύλλογος δενείχε επίσημο εκλεγμένο και ανεγνωρισμένο ΚοινοτικόΣυμβούλιο, αυτό θα πει λοιπόν μία μεγάλη χρο­νικήπερίοδο διοικούνταν από παράνομους; Επίσης ηΟμο­σπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων είχε επιλεγεί απόαπεσταλ­μένους, παράνομους κομματικούς διορισμένουςαντιπροσώ­πους, χωρίς δικαίωμα επιλογής μελών τηςΟΕΚ. Από τη μία μεριά λοιπόν έπρεπε να λειτουργούνκοινότητες και Ομο­σπονδία σαν Σύλλογοι κοινήςΩφελείας, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, εκεί οικομματάρχες αποφεύγουν όμως με τις κομματικέςδιασυνδέσεις τον νόμιμο έλεγχο και από την άλλημεριά λειτουργούν εκεί μόνο με πολιτικά κόμματα, μελίστες και δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις και τιςυπο­χρεώσεις απέναντι στο Σύνταγμα. Η ΟμοσπονδίαΕλληνικών Κοινοτήτων είναι λοιπόν παράνομη, διότιδρουν πολιτικά κόμματα και έχει επιλεγεί απόπαράνομους κομματικούς αποσταλμένους ;

Χαρακτηριστικό είναι ακόμα από την εποχή τηςδικτατορίας ο έλεγχος των Ελλήνων διαμέσου τωνδασκάλων, των προ­ξενείων και άλλων κομματικώνπληρωμένων υπαλλήλων ελ­ληνικών υπηρεσιών και ετούτοόμως το δράμα του ελέγχου των Ελλήνων επεκτάθηκεμέχρι σήμερα από κρατικούς, κομματικούς διορισμένουςστα εργατικά κλιμάκια και στα προξενεία, που είναισυγχρόνως κομματικοί οργανωτές, ευ­ρισκόμενοι σεπλήρη δυσπιστία και κακυποψία απέναντι στουςσυμπολίτες μας καθώς επίσης και φρεναριστές κάθεπροοδευτικής αναγέννησης στους Συλλόγους κοινήςΩφε­λείας.

Η τραγικότητα όμως συνεχίζεται και ενώ οι εκλογέςήτανε για τον συμπληρωματικό χρόνο και έπρεπε στιςαρχές του 2001 να γίνουν Κοινοτικές εκλογές,αρνούνται αυτή την υποχρέωση και αποστέλουν ξανά γιαψηφοφορία στο Συνέ­δριο της Ομοσπονδίας τον Μάιο του2001 παράνομους, στην Φρανκφούρτη, υποτίθεταιδιορισμένους κομματικούς αυλο­κόλακες;;

Δεν είναι υπερβολή αν ισχυριστούμε, ότι ηιδιωτικοποίηση των κομμάτων έξω από την επικράτειατης Ελλάδος, από ακατάλληλους βασιλίσκους μέσα στιςκοινότητες που έπρεπε να λειτουργούν με βάση τοBGB-Αστικό Κώδικα, έχουν μετατρέψει τις κοινότητεςκοινής Ωφελείας σε ξέ­φραγο αμπέλι και η Δημοκρατίαπεριορίζεται στις κοινότη­τες, ό,τι επακόλουθααναμένουμε από τις δραστηριότητες και τις απόψειςτων ολιγάριθμων εγωιστών.

Λέτε τώρα να απειλούνται με αγωγή παραλείψεως γιααρωγή βοήθειας;

« ΗΔικαιοσύνη χωρίς δύναμη

είναιανίσχυρη, γιατί

πάντοτευπάρχουν κακοί »

Πασκάλ

Η μη εκτέλεση των αποφάσεων και η μη εφαρμογή τωνσυ­γκεκριμένων επίσημων δικαστικών αποφάσεων για τηνΚοι­νότητα και την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτωνείναι αδικήματα και οι υπεύθυνοι τιμωρούνται.,ανφανταστεί κανείς ότι επιβαρύνθηκε με πολλαπλά έξοδακαι το ταμείο της Κοινότητας, που συγκεντρώνεται απόεισφορές των με­λών...

Ποιες νόμιμες διαδικασίες έχουν επιδιωχθεί για τηνεφαρ­μογή της δικαιοσύνης ;

« ΄Οπου λέμε Αλήθεια,ταυτόχρονα

λέμε και Λευτεριάκαι Δικαιοσύνη.

΄Όταν πάλι μιλάμεγια λευτεριά και

δικαιοσύνηεννοούμε την αλήθεια»

Tomas Man

Επιτρέψτε μου όμως να ερωτήσω: Μήπως έχει επιδιωχθείμία δικαστική απόφαση μόνο και μόνο για προσωπικήικα­νοποίηση και μεγαλομανία, δηλαδή από αρρωστημένηυπε­ρηφάνεια και εγωιστικά συμφεροντολογικά μοτίβα,και υπε­ράνω όλων τα προσωπικά ανόητα πείσματα καιτα μικρο­κομματικά συμφέροντα, χωρίς γι΄ αυτό τολόγο να λη­φθούν υπόψη οι βαρυσήμαντες νομικέςσυνέπειες για τις Κοινότητες και την Ομοσπονδία;

Διότι ενώ καταδικάστηκε το Κοινοτικό Συμβούλιο καιεπι­βλήθηκε η επανάληψη της ψηφοφορίας, εκλογής καιπάλι καταχρηστικά με κομματικές λίστες και ενώικανοποιήθηκαν τα προσωπικά αισθήματα τουαρχηγίσκου μηνυτή, για τα δικαστικά και δικηγορικάέξοδα της καταδίκης επιβαρύνθη­καν όμως τα μέλη. Εδώόμως ανακύπτει ένα πρόβλημα, διότι στην κοινή γνώμηξυπνά η εντύπωση, ότι τα πρόσωπα κατα­χρώνται τηδημοκρατική τους ταυτότητα και χρησιμοποιούνπολιτικές οργανώσεις για την εξάσκηση προσωπικήςδύνα­μης και αυτοπροβολής... Θα μπορούσε κανείς ναομιλεί για μία ιδιοποίηση της πολιτικής που είναιενάντια στην συ­νταγματική εντολή των κομμάτων καιδυστυχώς αυτή η κρι­τική πάνω στα πρόσωπαμεταφέρεται πάνω και στα κόμ­ματα. Εδώ αφοράπρόσωπα και μόνο πρόσωπα και όχι κρι­τική στηνσυνταγματική εντολή των κομμάτων: In Anlehnung anD. Tsatsos, S. 153 f. Από ποια δικαστική απόφαση θαλάβουμε τις συνέπειες για τις Κοινότητες-Συλ­λόγουςή τα πολιτικά κόμματα, και την Ομοσπονδία, ώστε ν΄ανοίξει ο δρόμος της δημοκρατικής συμμετοχής καιτου υπόλοιπου 95% - 98% του Ελληνισμού;;

"Wo aber Gefahr ist,

wachst das Rettendeauch" Holderlin

Τα αποτελέσματα των εκλογών στον κοινοτικόΣύλλογο, δηλ. στην «Ελληνική» Κοινότητα Κοινής(φιλανθρωπικής) Ωφελείας της Κολωνίαςεπαναλήφθηκαν με κομματικές λίστες και χωρίς σταυρόπροτίμησης. Επίσης δεν έλαβαν σταυρό προτίμησης καιοι νεοεκλεγέντες αντιπρόσωποι για την ΟμοσπονδίαΕλληνικών Κοινοτήτων, αλλά κατ΄ εξακο­λούθηση διορίσθηκαν και πάλι, όπως πάντα από τα κομμα­τικάόργανα , και κυρίως πρόσωπα που έρχονται ενάντια μετο Σύνταγμα, τον Αστικό Κώδικα και τα χρηστά ήθη ήόμως παρέμειναν οι ίδιοι παράνομοι προ και μετά τηδικαστική απόφαση.

Οι τρεις πολιτικές κομματικές λίστες έλαβαν τα πιο κάτω ποσοστά:

1. ΄Ελαβαν Δημοκρατική ΄Ενωση που διάκειται στοΚΚΕ, 209 ψήφους, 31% των ψήφων.

2. ΄Ελαβαν ΠΑΣΚΕΜ που διάκειται στο ΠΑΣΟΚ, 211ψή­φους,31% των ψήφων. 3. ΄Ελαβαν Νέες Δυνάμεις που διάκειται στη ΝέαΔημοκρα­τία 240 ψήφους, 36% των ψήφων

Παρουσιάστηκαν όμως μόνο 667 άτομα, ενώ όμως στηνΚο­λωνία κατοικούν πάνω από οχτώ χιλιάδες συμπολίτεςμας ΄Ελληνες.

Από τα 660 άτομα που ψήφισαν τα 106 ήτανε στιςκομματι­κές λίστες υποψήφιοι, χωρίς δικαίωμα σταυρούπροτίμησης του ψηφοφόρου.

Την Κοινότητα την απαρτίζουν: οι φίλοι, τοσυγγενολόι και το συμπεθεριό και ένα απουσία του95%-98% του Ελληνι­σμού της Κολωνίας. Κάθε κομματική παράταξη έλαβε λοι­πόν από τρεις θέσεις στοΚοινοτικό Συμβούλιο και δύο θέ­σεις για τον ΟΕΚ. Ταμέλη της Κοινότητας δεν μπόρεσαν δυ­στυχώς ναεπιλέξουν απευθείας μία δική τους ανεξάρτητη,αυτόνομη Τοπική Αυτοδιοίκηση του Συλλόγου και όλα μαόλα εξαρτώνται από τις διαπραγματεύσεις, δοσοληψίεςκαι τις προσωπικές αλληλοσυνδέσεις των τριώνεσωκομματικών παραγόντων.

« Jedergleicht der Gesellschaft

in dersich meist aufhalt »

Ευριπίδης

Για μία ζωντανή Δημοκρατία όμως αποφασιστικήςσημασίας είναι η ελεύθερη έκφραση γνώμης καικρίσης, το γενικό ανθρώπινο δικαίωμα τηςατομικότητας και συν-απόφασης του σχηματισμού τηςζωής του, της διαμόρφωσης, μόρφω­σης και επιμόρφωσηςως το κλειδί του ανοίγματος των ευ­καιριών της ζωής, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και η απο­δοχή καιάλλων πολλών προσώπων σε ενιαία λίστα με σταυρόπροτίμησης, ή ομάδων και κομμάτων, αλλά σεσύ­γκριση με τους Νόμους, αν επιτρέπουν γιαανεγνωρισμένο Σύλλογο και σύμφωνα με το BGB-ΑστικόΚώδικα, να δρουν ξένα κόμματα και όμως τότε μόνο μετη δυνατότητα επιλο­γής εναλλακτικών λύσεων προσώπων και με τον σταυρό προτίμησης !!!

Αν όμως συμπεριληφθούν τα κόμματα, αυτό θα πει, κατάπαράβαση των δημοκρατικών άρθρων και εντολών, μπορείνα γίνει μόνο και μόνο με την αναφορά και τηνυλοποίηση του δημοκρατικού συντάγματος..Είναι καιρόςνα ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση, αφού διαπιστώνουμεστις κοινότητές μας τους αρνητικούς κανόνεςλειτουργίας της κλειστής κοι­νωνίας.

΄Οποιος συνδυασμός του κοινοτικού συμβουλίου και νασχηματιστεί ασφαλώς δεν είναι θέληση του ψηφοφόρου,γιατί η Κοινότητα ως ανεγνωρισμένος Σύλλογος είναι«φι­λανθρωπικό» ίδρυμα κοινής Ωφελείας και διότι τοΚοινο­τικό Συμβούλιο αποτελείται από πρόσωπα πουδιάκεινται «φανατισμένα» σε πολιτικά κόμματα, πουδρουν συνήθως στην Πατρίδα μας, και διότι δενεπιλέγει απευθείας.. ,οι εκλογές δεν ήτανε, σύμφωναμε το σύνταγμα ούτε ελεύθε­ρες ούτε και απευθείας -frei und unmittelbar.

΄Όπως γνωρίζουμε στη Δημοκρατία όλη η κρατικήδύναμη, η εξουσία πηγάζει από τον λαό που στιςεκλογές αποφασί­ζουν και επιλέγουν οι πολίτες γιαπολιτικά κόμματα και υποψηφίους για μίαπροκαθορισμένη περίοδο. Οι βασικές προϋποθέσεις τωνεκλογών είναι να μπορούν να ψηφίσουν όλοι οιπολίτες, να μην υπάρχει υποχρέωση ψήφισης ενόςορισμένου κόμματος, αλλά να υπάρχουν δυνατότητεςεπιλο­γής και κάθε ψήφος έχει την ίδια βαρύτητα. Τηνεπιλογή της απόφασής μας δεν πρέπει να μπορεί να τηδιαπιστώσει κα­νείς. Και το βασικότερο όλοι οιυποψήφιοι πρέπει να επιλέ­γονται κατ΄ ευθείαν απότον λαό, χωρίς μεσάζοντες αλλά και με σταυρόπροτίμησης. Τότε μόνο είναι εγγυημένη μία ισοτιμίαπιθανοτήτων για τους υποψηφίους.

«Ο εγωισμός είναι η πιο μεγάληκατάρα

που δέρνει την ανθρωπότητα»

Γελαστών

Η ισχύς των προσώπων του Κοινοτικού Συμβουλίουεξαρτά­ται από την συγκατάθεση και το ποσοστό τηςεκλογικής συμμετοχής, αφού προωθήθηκαν καιιεραρχήθηκαν και επε­λέγησαν μόνο από το 0,5%-2% των κομματικά οργανωμέ­νων και μ΄ αυτό μας περιορίζουνθανάσιμα όλες τις κοινω­νικές ενέργειες που θαέπρεπε να αποδεσμευτούν για τον απόδημο Ελληνισμό μετο άνοιγμα των κοινοτήτων, δηλαδή των Συλλόγωνκοινής Ωφελείας για όλον τον Ελληνισμό και με τηναπευθείας Δημοκρατία και την ελεύθερη έκ­φρασηκρίσης και επιλογής.

« Φυλάξου από τον άνθρωποπου απόκτησε

ξαφνική δύναμη που δεντην άξιζε»

Μάστερς

«Από τις ελληνικές κοινότητες ως την ΟμοσπονδίαΕλληνι­κών Κοινοτήτων» και τις οργανώσεις για τοναπόδημο Ελ­ληνισμό ΣΑΕ παρατηρούμε μαζί με τηνμεγάλη πίκρα της πλειοψηφίας, τις θέσεις εδώ καιχρόνια κατειλημμένες με μια μειοψηφία και μόνιμουςδιορισμένους, αμετακίνητους και αντιπαραγωγικούς«βασιλίσκους» με ύποπτα αλληλο­συνδεόμενασυμφέροντα, χωρίς καμιά ελπίδα προοπτικήςαναγεννητικών δράσεων και αλληλέγγυων καιεποικοδο­μητικών ιδεών.

Και ενώ κατά τον Αριστοτέλη πολιτική είναι όλα, ό,τιπροω­θούν και δραστηριοποιούν τους ανθρώπους προςτον στόχο της συμμετοχής και για να διευκολύνουν τησυμβίωσή τους, σημαίνει κομματική δύναμη στουςσυλλόγους και τις ελλη­νικές κοινότητες τηςΓερμανίας απάθεια, αδιαλλαξία και και­ροσκοπισμός.

Ελληνισμός και πολιτικάκόμματα

" Man sollte manchmal einenkuhnen

Gedanken auszusprechen wagen,damit

er Frucht brachte" Johann Wolfgang

von Goethe

Γνωρίζουμε καλά, ότι τα κόμματα στην επαρχία καιιδιαίτερα εδώ στη Γερμανία, δεν είναι ικανά νααφουγκραστούν τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας, ώστε ναμπορέσουν να επιδιώ­ξουν άξια την πραγματοποίηση τηςσυνταγματικής τους αποστολής και αντί να προωθήσουντον εκδημοκρατισμό και την πρόοδο του Ελληνισμού σεόλους τους τομείς, λειτουρ­γούν τα πνευματικάφρεναρίσματα, οι προσωπικές φιλοδο­ξίες, και οιεσωκομματικές μικροπολιτικές ως φρενάρισμα τηςσυνδιαλλαγής και του δημοκρατικού διαλόγου και τηςαλληλεπίδρασης με τον λαό για τον λαό και μπορεί τααίτια να βρίσκονται ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμαδυστυχώς κατάλληλα και υπεύθυνα να λαβαίνουνπολιτισμένα και πο­λιτιστικά ενεργά μέρος για τοκοινό καλό, την αυτοδιάθεση, συν-απόφαση, και γιατην απευθείας δημοκρατία της αυτό-εκπλήρωσης γιαχάρη του Ελληνισμού της Γερμανίας. Δυ­στυχώς ακόμητα πολιτικά μας κόμματα δεν έχουν επεξερ­γαστεί εδώκαι τριάντα χρόνια τα επακόλουθα για τηνκοι­νωνιολογική διαφοροποίηση και την ατομικότητα.Εδώ θα μπορούσε σε τριπλούς στόχους να επιδιώξουν -τον προσα­νατολισμό, την επεξεργασία ιδεών και τηνενσωμάτωση - διαμέσου εγκαθίδρυσης των τριώνεπιπέδων διαπραγμάτευ­σης και περαιτέρω:

-να φροντίζουν να βρίσκονται πάντα ως αναγκαία καιζω­τική σύνδεση,

-ενημέρωσης, δράσης, πραγματοποίησης στόχων μεταξύτου λαού και των κρατικών οργάνων στη χώρα πουζούμε,

-να καταγράφουν τις επιθυμίες, οράματα,αφουγκράσματα και στόχους στα πολιτικά τουςπρογράμματα,

-να προωθούν δημιουργικές και πρωτοπόρες κοινωνικές,πνευματικές δυνάμεις που σήμερα μαραζώνουν στηναπο­μόνωση και μοναξιά, σε απόσταση από τα κόμματακαι τα κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις τουΕλληνισμού,

-να επηρεάζουν σχηματισμό θετικού και ορθολογιστικούπροσανατολισμού της κοινής γνώμης,

-να παροτρύνουν και συνεχώς να εμβαθύνουν στηνπολιτική μόρφωση και επιμόρφωση, ακόμα και μεσυνδικαλιστικά και πολιτικά σεμινάρια με τηδυνατότητα για κάθε εργαζό­μενο της μορφωτικήςάδειας-Bildungsurlaub,

-να προωθούν δραστήριους ανθρώπους και την ενεργήσυμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή,

-Να βοηθήσουν στην επιμόρφωση καλών καιπροβληματι­σμένων πολιτών, για την παραλαβή κοινήςευθύνης για τον δικό μας και απανταχού Ελληνισμό,

-Λαβαίνουν ενεργά μέρος, σε δημοκρατικές διαλέξειςκαι συζητήσεις στα Μέσα μαζικής ενημέρωσης και ναπροωθούν δραστήριους και ανήσυχους ανθρώπους στα νέαδημιουρ­γούμενα σχήματα δράσης των Ελλήνων τουεξωτερικού,

-Να προσπαθούν με τους επεξεργασμένους πολιτικούςστό­χους, με δημοκρατικές διαδικασίες, στοσχηματισμό κρατι­κής γνώμης για τον απόδημοΕλληνισμό.

Τα έργα οι φάσεις και οι αντιφάσεις

μας

" Jeder Mann, dereinen ehrlichen

Gedankenausdruckt,

ist ein Soldatin der Arme

derintellektuellen Freiheit" Robert

G.Ingersoll

«Το να λες τηναλήθεια είναι

πάντοτε ηκαλύτερη μέθοδος

και οασφαλέστερος δρόμος

για τη ζωή» Μένανδρος

Πρέπει στους ανεγνωρισμένους συλλόγους -ελληνικέςκοι­νότητες που μιλούν οι κομματάρχες για Ελληνισμό,ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο ως το 0,2%-5%, να πάψουν να διαγράφουν στο όνομα των Ελλήνων τους«κριτικούς» ΄Ελληνες, γιατί αυτή η διαγραφή στονόνομα των «Ελλη­νική» θεωρείται για πολλούς αφαίρεσητης ελληνικής «ιθα­γένειας»- η διαγραφή τους από τηνΕλληνική Κοινότητα-Σύλλογο και υποψιαζόμαστε, ότιακόμα να θέλουν τώρα ναι και καλά οι κομματάρχεςγια τον Ελληνισμό:

Να σκέπτονται μπροστά από εμάς, για εμάς.

Να σκέπτονται για εμάς, χωρίς εμάς.

Να συγκεντρώνουν ύποπτα κερδοφόρα εισοδήματα στοόνομά μας, χωρίς εμάς και την απαραίτητη δημοκρατικήδιαφάνεια.

Να διαμοιράζουν με καθαρά προσωπικά και κομματικάκρι­τήρια θέσεις ΑΒΜ, και το δικό τους λόγο καιαντίλογο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (με το ύποπτοκαι σχετικό χαρά­τσι;) στο όνομα του Ελληνισμού καιμε απουσία του υπόλοι­που 95%-98% του Ελληνισμού.Αυτό όμως γεννά τα ερω­τήματα, για να επιλεγείς στοκοινοτικό Συμβούλιο ή στην Ομοσπονδία πρέπει ναεισχωρήσεις υποχρεωτικά σε κόμμα και από ειδικούςλόγους, αφού λοιπόν η εισχώρηση σε μέ­λος Συλλόγουκαι σε μέλος πολιτικού κόμματος κατά κα­νόνα είναιπροαιρετική, τι συμβαίνει όμως με τα πρόσωπα σταπολιτικά κόμματα, το χαράτσι και τις θέσεις ΑΒΜ καιτο/ η Rechenschaftsbericht ;

Εάν βέβαια θελήσει κανείς να ασχοληθεί και νασπουδάσει το φυλλάδιο του Γραφείου Εργασίας:>Arbeitsbeschaffungs-massnahmen/Strukturanpas-sungsmassnahmenfur Trager und Arbeitnehmer: Bundesanstalt furArbeit, Sept. 1999 και συνομιλήσει με τους αρμόδιουςτου 7 ου ορόφου, και εκτός των άλλων και την Αίτησηπροώθησης θα διαπιστώσει ότι οι εξαρτώμενοικομματικοί συμπατριώτες μας με θέσεις ΑΒΜ είναιεύκολο να βρεθούν θύματα έντεχνης παραποίησης μίαςκομματικής εσωστρεφής ομάδας, και η οποίαεισπράτ­τει για χάρη του Sozialwerk, η οποία εύκολακαθορίζει τα αξιόλογα ή και μη αξιόλογα αξιώματα,μειωμένο ωράριο, ή όχι, το ύψος αμοιβής, τηδιάρκεια, το χαράτσι, τις «απαρά­δεκτες»προ-συνεννοήσεις, τα ποσοστά και την ασφάλιση, τιςδωρεές, την εξάρτηση, τους τεμενάδες και τόσα άλλα., που υποψιαζόμαστε καταπατούν τους Νόμους τηςΠολιτείας και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τηνανθρώπινη αξιοπρέ­πεια των παθόντων, αλλάσυμμετέχουν και κόμματα χωρίς την συνταγματικήεντολή και χωρίς Rechenschaftsbericht-έκθεσηαπολογισμού.

«Το αληθινό καιτο δίκαιο

έχουν απ΄ τηφύση μεγαλύτερη

δύναμη απ΄ τοψέμα και το

άδικο» Αριστοτέλης

Ολοφάνερο είναι, ότι ακόμα στις τοπικές κοινωνίεςτης Γερ­μανίας δεν έχουν αντιληφθεί την αξία μας καιδιερωτώμαι πόσοι κίνδυνοι στις ευρωπαϊκές κοινωνίεςπρέπει να μας περιζώσουν, για να μπορέσουμε ναπαραμερίσουμε τους ύποπτους μικροκομματικούς και τιςεγωιστικές ισχυρογνω­μοσύνες, τις μικρότητες καιό,τι άλλο που είναι εμπόδιο και ανασταλτικόφαινόμενο για να ανοίξει ο δρόμος στα νέα σχήματακοινωφελών Συλλόγων της συσπείρωσης και τηςαξιοποίησης της κινητικότητας, της δύναμης στιςευρωπαϊ­κές και τοπικές κοινωνίες;.

Είναι ανάγκη περισσότερης επέμβασης και συμμετοχής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με Λόγο και Αντίλογο.

Η Ειδησεογραφία γύρω από τοναπανταχού

Ελληνισμό

" Demokratie ergab sich, aus dem

Gedankengang der Menschen:wenn sie in

einer Beziehunggleichberechtigt sind,

dann sind sie volliggleichberechtigt"

Αριστοτέλης

Ασφαλώς θα ήμουνα σε περισσότερη ευχάριστη θέση, ανμπορούσα να σας εκθέσω από το περίγυρό μας για τον Ελ­ληνισμό επιτυχή και θετικότερη ειδησεογραφικήπληροφό­ρηση. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ότιόλες οι οργα­νώσεις και σύλλογοι του Ελληνισμούείναι «κομματικοί όμηροι» με ένα απαράδεκτοκαθεστώς. Και αυτή η δική μας κριτική ανάλυση είναισαν τους γιατρούς, τότε μόνο αν γίνει σωστή διάγνωσηθα βρεθεί και το κατάλληλο φάρμακο. ΄Εστω όμως καιαυτές οι πληροφορίες μπορούν να μας χρη­σιμεύσουν ωςπροληπτικό φάρμακο για θεραπεία που δεν μπορεί καιδεν πρέπει ποτέ μια τέτοια ασθένεια ναεπανα­λαμβάνεται τόσο αλληλοδιαδοχικά και ίσως μετάτη θερα­πεία μπορεί τότε να μας οδηγήσει σεπαραγωγικές σκέψεις, παροτρύνσεις και αναγεννητικέςτάσεις για τον περίγυρό μας και τον απανταχούΕλληνισμό των πολλών..

Όπως μας πληροφορεί το «Καλάμι»,06.10.2000, ,ότιαγωγή εναντίον εκκλησίας, επισκοπής καιΑρχιεπισκοπής έκανε συμπολίτης μας ΄Ελληνας. «Κατάκακήν κακώς» και γραπτά εκδιώχθηκαν από την εκκλησίατου Αγίου Γεωργίου στο Σα­ουθγκέητ, Μίσιγκαν, στιςΗΠΑ, 4 οικογένειες που «τόλμη­σαν» να ζητήσουνοικονομικό έλεγχο και απολογισμό για τα πεπραγμένα(σκάνδαλα) στην ενορία. Οι 4 έκαναν αγωγή (πρινδιαγραφούν) εναντίον της ενορίας, του τοπικούεπί­σκοπου Νικ. και της Αρχιεπισκοπής. Οικατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι αφού οι κατήγοροιδιαγράφηκαν από μέλη της ενορίας, δεν μπορούν ναζητούν έλεγχο, αλλά μολα­ταύτα ο δικαστής απόρριψετο αίτημα και η διαδικαστική δίκη θα γίνει. Μία πολύενημερωτική κατατόπιση στα αγ­γλικά για την υπόθεσηυπάρχει στο ιντερνέτ ανακοίνωση Τύπου του δικηγόρουπου εκπροσωπεί τους κατήγορους.

«Demokratie hei?t, dass jeder

ein Gewissen fur das Ganze haben soll»

Eduard Spranger

Εδώ σε εμάς στην Κολωνία θέλω να σας πληροφορήσω,ότι εάν κάνεις και εκατό καταγγελίες και ερεθίσματα,προτά­σεις, αιτήσεις στο Κοινοτικό μας κατάστημα μεφαξ , E-mail ή και με το ταχυδρομείο, ακόμα και γιαπολιτιστικές κοινές δραστηριότητες κλπ. δεν θαπάρεις ποτέ απάντηση, και αν μετά από αδικία καταφύγεις μάλιστα στο δικαστήριο και δικαιωθείς θασε διαγράψει και πάλι το Κοινοτικό Συμβούλιο !!

" Wo es keine Gemeinsamkeit

der Interessen gibt, dakann es auch

keine Gemeinsamkeit derZiele,

geschweige des Handelnsgeben"

Friedrich Engels

Σε περίπτωση της ελεύθερης έκφρασης Λόγου καικριτικής δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι μέλος σε«Ελληνική» Κοινό­τητα-Σύλλογο και ισοδυναμεί γιαπολλούς ΄Ελληνες με αφαίρεση της ΕλληνικήςΙθαγένειας.

Εάν στους προνομιούχους κομματικούς φίλους των ΑΒΜ θέσεων , -που έχουμε την υποψία σύντομα εξελίσσονται μερικοί σε προκλητικούς κομματικούς«αυλοκόλακες» -και αν ακόμη εκφραστείς με την ευχήτης προόδου και του ανοίγματος των κοινοτήτων γιατο υπόλοιπο 95% του Ελ­ληνισμού θα αντιμετωπίσειςαπειλές και την εξύβριση με χυδαίους τρόπουςσυμπεριφοράς και συνδιαλλαγής...

Είναι καιρός κι΄ εδώ να προωθηθεί μία παρόμοια δικαστική απόφαση..

Μήπως θάπρεπε να καθιερωθεί βραβείο δημοκρατικήςανα­γνώρισης για Συλλόγους «ελληνικών κοινοτήτων»που εφαρμόζουν άψογες δημοκρατικές διαδικασίεςσύμφωνα με το BGB ή και συμμετοχή με κομματικέςομάδες και σύμφωνα με το ελληνικό και γερμανικόΣύνταγμα;;

Και συνεχίζω με το Καλάμι «ούτε γάτα ούτε ζημιά» μετα 6 εκατομ. δρχμ. Που «έκαναν φτερά» από τογραφείο του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη. Ηδιευθύντρια.παραμένει στη θέση της, χωρίςοποιαδήποτε συνέπεια. Ποιος από το προεδρείο του ΣΑΕτην προστατεύει και γιατί::. «οργιάζουν οι φήμες»ότι ο αντιπρόεδρος του ΣΑΕ και περιφερειάρχηςΑμερικής, βλέποντας ότι η υπόθεση του «παγκόσμιουοργάνου» δεν πάει πουθενά καλά, σκέπτεται ναπαραιτηθεί, αλλά δέχεται πιέσεις να μην το πράξειπριν την επόμενη συνέλευση στη Θεσσαλονίκη σε 15μήνες. Διαβάζουμε ακόμα με την επι­γραφή Λένε ναξύπνησαν, ακόμα και ο πρόεδρος της Δια­κομματικήςΕπιτροπής Γρηγ. Νιώτηης στη συνεδρίαση τουπροεδρείου της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη στις02.09.2000, τόνισε την αδυναμία εκπλήρωσης τουπολυσή­μαντου ρόλου του προεδρείου του ΣΑΕ και ότιαπαιτούνται ριζικές αλλαγές. Και συμπληρώνει το«Καλάμι». Καλά ξυ­πνητούρια. Δηλαδή, νόμιζε ότι θαφτιαχτεί παγκόσμιο Συμ­βούλιο Απόδημου Ελληνισμού;;Το γεγονός ότι τα 4 1/2 χρόνια λειτουργεί (;) το ΣΑΕοι ομογενείς ( το 99% αυ­τών) το έγραψαν εκείπου του έπρεπε, τώρα το κατάλαβε;; Δηλαδή είναι«καθυστερημένος» ή μας δουλεύει; Και συνε­χίζει το«Καλάμι» τα ίδια παράπονα με εμάς στην καρδιά τηςΕΕ.

Δηλαδή ένα 95%-98% του Ελληνισμού βρίσκεται δυστυχώςεκτός των κοινοτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτωντων «κλειστών» Συλλόγων (Ελληνικών Κοινοτήτων).

Οι εκπρόσωποι, δυστυχώς, δεν εκλέγονται από τηβάση, από τους ομογενείς και ΄Ελληνες απανταχού, τοίδιο και στις χώρες της ΕΕ. Σε ποσοστό 95%, σύμφωναμε τις εκτιμήσεις του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών,είναι υπερήλικες, «ισόβιοι» πρόεδροι ομογενειακώνοργανώσεων, για δεκαε­τίες. Ενδεικτική και ηδυσαρέσκεια των νέων στην Αυστρα­λία, αλλά και στηνΑμερική, αλλά θα πρέπει να συμπληρώ­σουμε ότι ακόμαχειρότερη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη με την ομάδατων «φίλων-κλίκων» -(απόγαλλ.clique<cliquer=χειροκροτώ ομάδα ατόμων πουπερι­στοιχίζουν και κολακεύουν ισχυρό πρόσωπο ήαλληλοϋπο­στηρίζονται για να επιτύχουν ιδιοτελείςσκοπούς)-, και μό­νιμων βασιλίσκων, που μας έχουνδιαλύσει κυριολεκτικά όλες τις οργανώσεις«φιλανθρωπικές» κοινής Ωφελείας, που και εδώδιαπιστώνουμε ότι οι παλιοί δεν λένε να ξεκολ­λήσουναπό τις «καρέκλες». Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι,ειδικά στις ΗΠΑ το ΣΑΕ, εξαιτίας του καταστατικούτου και της εγγραφής του στις πολιτειακές καιομοσπονδιακές αρχές ως «φιλανθρωπικού, πολιτιστικού,εκπαιδευτικού μη κερ­δοσκοπικού οργανισμού» δενμπορεί νομικά ν΄ ασχοληθεί με πολιτικά και εθνικάθέματα. Για την προβληματική των ΕλληνικώνΚοινοτήτων της Γερμανίας και τον φιλανθρωπικό τηςχαρακτήρα έχει ασχοληθεί σε μία ενδιαφέρουσα εργασίατου στο διαδίκτυο και στις τοπικές εφημερίδες οσυμπολίτης μας Ανδρέας Κώστας. Γι΄ αυτό τοαξιόλογο και διαφωτι­στικό άρθρο του περί ατασθαλιώνκαι κομπιναδόρων και για το ευγενές θάρρος του, καιτην αξιοπρόσεχτη ευασθησία του έχει μηνυθεί από τηνΚοινότητα Κολωνίας. Και ενώ ο ίδιος θα επιβαρυνθείπάνω από δύο χιλιάδες μάρκα, ο κατή­γορος όμως θα τααφαιρέσει από το ταμείο της Κοινότητας. Εδώ μπορείκανείς να υποθέσει πολλά για την ποιότητα τουΚοινοτικού Συμβουλίου και για τα μέλη ενός Συλλόγου.Αλλά και όλες οι ελληνικές κοινότητες της Γερμανίαςπρέπει να λειτουργούν δημοκρατικότερα ωςαναγνωρισμένοι Σύλ­λογοι και ολότελα σύμφωνα με τοBGB..

« Οι αρετές χάνονται μέσα στο

συμφέρον, όπως τα ποτάμιαμέσα

στη θάλασσα» Λα Ροσφουκώ

« Το ΣΑΕ, απ΄ ότι φαίνεται τουλάχιστον κατά το«Καλάμι» ίσαμε τώρα, έγινε για την καλοπέραση των(ουσιαστικά ανί­κανων και άσχετων με τα προβλήματατων απόδημων) «ηγετών» σε βάρος του ταλαίπωρου΄Ελληνα φορολογού­μενου». Το ίδιο όμως συμβαίνειαρνητικά και λυπηρά εμφα­νίζεται και στις χώρες τηςΕΕ και βέβαια κι΄ εδώ κυριαρ­χούν οι μόνιμοιφρεναριστές και «νταήδες» των κομματι­κώνκοινωνιών.. Τέσσερα και χρόνια τώρα και 8 εκατομ.Δολ. πρέπει να έχουν δαπανηθεί τα περισσότερα γιαδιατή­ρηση.. πολυτελών γραφείων, ταξίδια των«ηγετών», ταξίδια της Διακομματικής για «ενημέρωση»,έξοδα για προσέ­λευση των αντιπροσώπων στιςσυνελεύσεις κ.ά, η απογοή­τευση είναι μεγάλη και ταερωτηματικά περισσότερα. Και ερωτά το Καλάμι τηςΑμερικής, αν πράγματι ήθελε η κάθε ελληνικήκυβέρνηση να οργανωθούν οι απόδημοι ή έφτιαξε έναακόμα όργανο-σφραγίδα για «τα μάτια του κόσμου»,ώστε να το χρησιμοποιεί για μικροπολιτικέςσκοπιμότητες και να δικαιολογεί κονδύλια ;; Και τοΚαλάμι συμπεράνει, τα γεγονότα δυστυχώς,αποδεικνύουν ότι συμβαίνει το δεύ­τερο. Εξυπακούεται ότι για 25 χρόνια έγιναν και γίνονται πάμπολλαταξίδια «αρμόδιων» από την Πατρίδα για «ενη­μέρωση»Και για να καταγραφούν τα προβλήματα των από­δημωναπανταχού. Το εύλογο ερώτημα: Ωραία, έγινε η«κα­ταγραφή». Αποτέλεσμά της είναι η δημιουργία τουΣΑΕ, όπως δημιουργήθηκε και όπως λειτουργεί: Αν ναι,τότε οι αρμόδιοι στην Αθήνα καταλήγει το Καλάμι ήμας δουλεύουν και μάλιστα πολύ άγρια ή είναι μεεπιείκεια άσχετοι και το Καλάμι κλείνει: Με ταλόγια, μια ζωή εμείς οι ΄Ελληνες, »χτίζουμεΠαρθενώνας», με τα έργα τους χαλάμε. Αςπα­ρουσιάσουμε από την επιστολή-καταπέλτης τουΣυντονιστή Νεολαίας του ΣΑΕ «Είναι χαρακτηριστικόότι σε κάθε συνέ­δριο του ΣΑΕ, όλοι σχεδόν οιομιλητές (και μάλιστα μίας κάποια ηλικίας)αναφέρουν στις ομιλίες τους την σπουδαιό­τητα τηςαπόδημης νεολαίας, την αναγκαιότητα ενεργοποιή­σεωςκαι δραστηριοποίησής της μας παρουσιάζουν ότιεπι­τελούμε το λαμπρό μέλλον του ΣΑΕ και άλλαπαρόμοια έν­δοξα και θριαμβευτικά ΄Όλοι τουςεπιμένουν ότι κυρίαρ­χος στόχος τους είναι για τομέλλον του ΣΑΕ θα πρέπει να αποτελεί η στήριξη τηςαπόδημης νεολαίας.. όμως, δυστυ­χώς, δυστυχώς, ότανοι προβολείς σβήσουν και οι κάμερες και τα μικρόφωνααποχωρήσουν, τότε όλες αυτές οι θριαμ­βευτικέςδηλώσεις παραμένουν απλώς δηλώσεις και ανού­σιεςδιακηρύξεις» Στο ΣΑΕ εκπροσωπεί μόνο (τυπικά) το5% του απόδημου Ελληνισμού. Με το υπόλοιπο 95%, τιθα γίνει;; Με τις διαπιστώσεις αυτές από το Καλάμιμας δίνεται η ευκαιρία να συγκρίνουμε και τα δικάμας πεπραγμένα των τελευταίων τριάντα ετών, ναξανασκεφθούμε και τη δική μας δραστηριότητα και τηντοποθέτησή μας απέναντι στις οργανώσεις κοινήςΩφελείας για να καλμάρουμε τον πόνο τωνσυμπατριωτών μας από την υπερβολική ανεκτικότητάτους. όρα: www.kalami.net

Ιστορική και κ ρ ι τ ι κ ή α να σ κ ό π ι σ η

" Alle Menschen sind Demokraten,

wenn sie glucklich sind" GILBET KEITH

CHERSTERTON

Ας θυμηθούμε, όταν κατά τη διάρκεια της δικτατορίαςεπι­κρατούσε στην Πατρίδα μας ένα απέραντοΝεκροταφείο του φόβου και της σιωπής και ενώ πάνωαπό 90% των Ελλήνων της Γερμανίας ήτανε τοποθετημένοεναντίον της Δικτατο­ρίας, πως όμως τότε ένα μικρόολιγάριθμο κόμμα των ολί­γων με την νοοτροπία της διαδοχικής μυστικής ψηφοφο­ρίας κέρδιζε τις εκλογέςκαι την σφραγίδα των «Ελληνι­κών»Κοινοτήτων-Συλλόγων κοινής Ωφελείας, και κρατούσε ταπάντα νεκρά και ακρωτηριασμένα, ( απομόνωση,αποξέ­νωση, πλήξη, ανία και ξεκούτιασμα), ήτανεβέβαια μία μέ­θοδος νοοτροπίας που οδηγεί μία μικρήμειοψηφία «αυταρ­χικά» σε πλειοψηφία με τηνσυμμετοχή των ολίγων και την κατάληψη τωνΚοινοτήτων-Συλλόγων και της σφραγίδας και τόσο κατάτη διάρκεια της δικτατορίας λέγεται για τιςκερ­δοφόρες επιχορηγήσεις και την σφραγίδα (ενοίκιο,εκδηλώ­σεις, σαν τόπος τεκεδάκι για σουβλάκι, ποτόκαι μεζέ, γιορ­τές, αλληλοεξυπηρετήσεις, γραφείο,Glub ανένδοτων καπνι­στών κλπ) όσο και τόσα άλλααλληλοσύνδετα υποπτευό­μενα συμφέροντα, λέγοντάςμας, «τι ειρωνεία » ότι η ση­μαντικότερη αιτίαδιαρροής συντηρητικών και άλλων μελών ( δηλαδή πάνωαπό 90% των Ελλήνων !! ) ήτανε η δικτατο­ρία.

" In der Ironie vernichtet der Mensch das,was

ersetzt, in ein und demselben Akt; er

veranlasst zu glauben, damit man ihmnicht

glaubt; er bestatigt, um zu leugnen, under

leugnet, um zu bestatigen; er schaffteinen

positiven Gegenstand, der aber keinanderes

Sein hat, als sein Nichts". Jean-PaulSartre

Δεν ήθελαν επ΄ ουδενί την πολιτικοποίηση τηςκοινότητας

(και να φανταστεί κανείς οι «Ελληνικές»Κοινότητες-Σύλ­λογοι είναι ιδρύματα κοινής Ωφελείαςκαι κάθε άνθρωπος είναι «πολιτικόν ζώον» !!)

"Der Mensch ist von Natur ein nach der

staatlichen Gemeinschaft strebendes

Wesen ein zoon politikon" Αριστοτέλης

δεν έπραξαν όμως τίποτε για την γενική συμμετοχή,αλλη­λεγγύη, μόρφωση και επιμόρφωση και την πρόοδοκαι τον εκδημοκρατισμό, αλλά και για το ανέβασμα τηςδημοκρατι­κής συνείδησης των Ελλήνων εδώ και τριάνταχρόνια, όπως τονίζουν με μαύρα λόγια οι συμπολίτεςμας.

«Κάθε ώρα χαμένου χρόνουστη

νεότητα είναι χαμένοκέρδος

της δυστυχίας για τομέλλον». Ναπολέων

Και φαίνεται ευδιάκριτα και τίποτε μα τίποτεαξιόλογο, αφού μετέτρεψαν στη συνέχεια τακαταστατικά των Κοινοτήτων-Συλλόγων Κοινής Ωφελείαςστα μέτρα τους, με τις κομματι­κές λίστες, χωρίςδημοκρατικό έλεγχο και χωρίς πρώτη και δεύτερη ψήφοκαι χωρίς σταυρό προτίμησης και χωρίςRe­chenschaftsbericht για να διαιωνίζουν μίαΑντισυνταγμα­τική, προκλητική και «πραξικοματικήπράξη » και την ικα­νοποίηση της νοοτροπίας τωνολίγων, σε βάρος του υπό­λοιπου 95%-98% τουΕλληνισμού.

« Ελευθερία είναι το δικαίωμα να

κάνεις ότι δεν βλάπτει τονάλλον»

Λακορνταίρ

Ας σκεφθούμε την ωραία πρωτοβουλία μετά τηνμεταπολί­τευση, όπου οι ελληνικές Κοινότητες τηςΓερμανίας μετε­τράπησαν σε Ελεύθερα Πανεπιστήμια μεειδικούς εισηγητές από την Πατρίδα. Πολλοίκομματικοί μουρμούριζαν, αντι­δρούσαν εχθρικά γιατις αποστολές από την Πατρίδα, και τουςσαμποτάριζαν δεν έπραξαν όμως τίποτε ωςεναλλακτι­κές λύσεις για να δραστηριοποιήσουνχιλιάδες Ελληνόπουλα στα εδώ πανεπιστήμια και τιςανώτατες σχολές και ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε ηκομματική στενοκεφαλιά και η μονοπω­λιακήαντιπροσώπευσή μας να εκμεταλλευτεί την πνευμα­τικήκαι κοινωνικοπολιτιστική τους γνώση, εμπειρία,ελλη­νική ψυχή και να προωθήσει τα αισθήματααλληλεγγύης και την παραγωγική αλληλεπίδραση.

Αυτή η μακρόχρονη κομματοποίηση των περισσοτέρωνκοι­νοτήτων είχε ως αποτέλεσμα την τελείαανικανότητα να δράσουν και να απαντήσουν σταουσιωδέστερα ερωτήματα του Ελληνισμού. Εδώ όμωςχρειαζόμαστε οράματα και ισό­τιμη, ενεργή, αρμονικήσυμμετοχή από όλες τις κοινωνικές ομάδες και τηςεκκλησίας για να συμπεριλάβουμε όλον τον Ελληνισμόσε κοινή αλληλεγγύη.

Και όμως οι Κοινότητες, δηλαδή οι σύλλογοι με βάσητο BGB με τις κομματικές τους αλληλοσυνδέσειςεκδίδουν προ­γράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων για ναεισπράττουν χρήματα από την Υπηρεσία ΠολιτισμούΚulturamt των δή­μων, και του Sozialwerk, και απότην Ελλάδα, αναζητήσεις περαιτέρω επιχορηγήσεων απόεμπορικά καταστήματα, κερ­δοφόρες λαχειοφόρεςαγορές, γιορτές και γιορτούλες, ποιος όμως γνωρίζειπότε, ποιος και τί προγραμματίζει, τι συνέβη, ποιος έλαβε μέρος, πού συνέβη, πότε συνέβη, πότε καιγιατί συνέβη τί πραγματοποιείται και πώςδιαμοιράζονται τα χρή­ματα;..

Μην τολμήσετε όμως να προσφερθείτε για αλληλέγγυασυμ­μετοχή και πολιτιστικές και ενημερωτικέςεκδηλώσεις για τον Ελληνισμό.... θα πανικοβληθούν οιδύσπιστοι και κακύ­ποπτοι κομματικοί αργηγίσκοι καιάλλοι αυλοκόλακες..

Γνωρίζουμε όμως ότι στις υποανάπτυκτες χώρες οιάνθρω­ποι πεινούν και υποφέρουν και όμως στιςαναπτυγμένες χώρες ζουν σε πλούτο και πετούν ταπροϊόντα τους, αντί να τα δωρίσουν στουςπεινασμένους και για να μην καταστρέ­ψουν λένε τιςαγορές τους. Μήπως και στις Κοινότητες η προσφοράκοινωνικής και πνευματικής τροφής επιδρά στηνκαταστροφή του διαμοιρασμού των κονδυλίων στην«προ­σωπική» εσωκομματική τους αγορά ;

«Η παιδείαείναι πανηγύρι της

ψυχής,γιατί σ΄ αυτήν υπάρχουν

πολλάθεάματα και ακούσματα

τηςψυχής» Σωκράτης

΄Όπως βλέπουμε και στις εκλογές::

Οι ψηφοφόροι ως ενήλικοι πολίτες προσκλήθηκαν ναψη­φίσουν μόνο κομματικές λίστες και δεν είχαν τοδικαίωμα επιλογής και δικής τους κρίσης, δηλαδήκαμιά μα καμιά δυ­νατότητα της συνταγματικής τουςεντολής και καμιά επιρ­ροή δημοκρατικότερηςεναλλακτικής επιλογής και λύσης, όπως αναφέρει τοΣύνταγμα αυτής της χώρας που ζούμε και θέλουμε ναεργαζόμαστε παραγωγικότερα για αυτοδιάθεση, αυτό-εκπλήρωση, κοινή ευθύνη και συν-απόφασης.

Οι τρεις κομματικές παρατάξεις-λίστες «στοΣύλλογο»!! κα­τέβασαν μαζί προκλητικά 85 άτομα γιατο Διοικητικό Συμ­βούλιο για να μπορέσουν ναεπιλέξουν οι ψηφοφόροι μόνο και μόνο κομματικέςλίστες, ενώ τα εννιά άτομα που υποτί­θεται έπρεπε ναεκλεγούν απευθείας από τον λαό, επελέγη­σαν(διορίστηκαν) ήδη με αλληλοσυνδεόμενα συμφέρονταπρο πολλού σε επιμέρους κομματικές συζητήσεις,ντιρεκτί­βες κλπ...

Το ίδιο όμως και η κομματική λίστα για τουςαντιπροσώπους της Ομοσπονδίας, ενώ θα αποσταλούνσυνολικά 6 άτομα, (πολλά άτομα διορίζονται εκείδιαιωνίζοντας μία «ανώ­μαλη» κατάσταση σαν ισοβίωςαμετακίνητοι βασιλίσκοι), ενώ όμως κατέβασαν και τατρία κόμματα προκλητικά 21 άτομα και ενώ κάθε κόμμαμπορούσε να τοποθετήσει μόνο δύο θέσεις, και είναιολοφάνερα τραγικό, πολύ τραγικό όμως που ο ψηφοφόροςδεν είχε προκλητικά και αδικαιολό­γητα καμιάδυνατότητα κρίσης και εναλλακτικής λύσης, σταυρούκαι επιλογής προσώπων, και κατευθείαν επιλογής τωνυποψηφίων ή και συνδυασμού υποψηφίων.

« Ο σκοπός της πνευματικής

ασκήσεως για τον πολύ λαό

έπρεπε να είναι η καλλιέργεια

του κοινού του» Ζ.Σ.Μπίλλ

Κακές γλώσσες αναφέρουν, ότι με τις κομματικές,ιεραρχι­κές λίστες, και το ανόητο πείσμα τωνκομματικών, μας ξα­ναγύρισαν σε χειρότερη θέσηακόμα και από την εποχή της DDR, αλλά ακόμα και σεχειρότερη θέση από τις διευρυμέ­νες Νομαρχιακέςεκλογές και στην Τ.Α. της Γερμανίας και της ίδιαςτης Πατρίδας μας. Καμία μεταρρύθμιση καμιά πρό­οδος,καμία αναγεννητική προσπάθεια, καμιά προσπάθειασυμμετοχής και συναπόφασης του 95% 98% τουΕλληνι­σμού, καμία αποφυγή από τον αναχρονισμό απότις ύποπτες νοοτροπίες "κλίκων", τις αλληλοεξυπηρετήσεις και τοπολι­τιστικό φρενάρισμα των δεκαετιών και ακόμασυνεχίζεται αδιάκοπα ο «καιροσκοπικός» κομματισμόςκαι ο εγωκε­ντρισμός, περαιτέρω ο πνευματικόςμαρασμός, ο «αυταρχι­σμός» και ο αντιπεριβαλλοντικός χώρος διαμονής οαντι­συνταγματικός κλπ. συνδυασμός...που οδηγούν τον εδώ Ελληνισμό στον μαρασμό , στην απομόνωση καιστην ισχυ­ρογνωμοσύνη και κοινωνική και πνευματικήοπισθοδρό­μηση..

Και όλα αυτά τα φρεναρίσματα έρχονται σε πλήρηαντίθεση των συνταγματικών και προγραμματικών επιδιώξεων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων στηνΠατρίδα μας. Φαινό­μενα έξωθεν ερχόμενα και άγνωστακαι επικίνδυνα στις ευ­ρωπαϊκές κοινωνίες, ή άραγε δημιουργούνται από κομμα­τικούς διορισμένους σεελληνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο του Ελληνισμού;. Και αφού στους Συλλόγους / Κοινότητες δρουν τακόμματα, τότε σύμφωνα με το Σύνταγμα αυτής της χώραςοι εκλογές δεν ήτανε ελεύθερες, δεν υπήρχανδυνα­τότητες επιλογής με σταυρό προτίμησηςκομματικών προ­σώπων και προσώπων σε συνδυασμόκομμάτων και προ­σώπων και οι εκλογές δεν ήτανεαπευθείας γιατί ο ψηφο­φόρος δεν είχε τη δυνατότητανα επιλέξει κατευθείαν τους αντιπροσώπους του. Καιόμως αυτό το γεγονός θα πρέπει σοβαρά να μαςπροβληματίσει !!! 27 χρόνια μετά το πέσιμο τηςδικτατορίας, ο «αυταρχισμός» δεν πρέπει νασυνεχίζε­ται σε βάρος των Ελλήνων συμπολιτών μας στηΓερμανία και φημίζεται, ότι αντικαταστάθηκε με «δολοπλόκους» και αμετακίνητους βασιλίσκους, πουτώρα δεν χρησιμο­ποιούν τη βία, προσάρμοσαν όμως τακαταστατικά των ορ­γανώσεων και των «Ελληνικών»Κοινοτήτων (Συλλόγων), της Ομοσπονδίας και τουΣυμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού ΣΑΕ , ιδρύματα κοινήςΩφελείας των αποδήμων, - (που πρέπει να λειτουργούνσύμφωνα με το BGB ), -στα μέτρα τους, δηλαδή για ναδιαιωνίζουν μία απαράδεκτη προσω­πική περιορισμένηαντίληψη ,«αυταρχική» και «καιροσκο­πική» κατάσταση;;

Η σημασία και ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων στηΔημο­κρατία

Θα θέλαμε να βροντοφωνήσουμε κάτω τα χέρια από ταελ­ληνικά πολιτικά κόμματα που επηρεάζονται απόμερικούς και δρουν «αυταρχικά» στη Γερμανία. Γιατίτα κόμματα έχουν μία σπουδαιότερη και ανώτερησυνταγματική εντολή και στόχους για την Πατρίδα μαςκαι δεν μπορούν να αφε­θούν σε προσωπικές κομματικές βλαπτικότητες με τις κομ­ματικές λίστες στα χέριαμερικών σε βάρος του υπόλοιπου 95%-98% τουΕλληνισμού στους Συλλόγους της κοινής Ωφελείας καιτου Sozialwerk, και εκδηλώσεις και γιορτές καιαναψυκτήρια, χωρίς έλεγχο και χωρίς Rechenschafts­bericht και σε βάρος της συνολικήςκοινωνικοπολιτιστικής ανύψωσης όλου του Ελληνισμού.Υπάρχουν όμως αλλού πρωτοβουλίες, όπου μπορούν ναδράσουν παραγωγικότερα, όπως επιστολή ψήφος και ηαντιπροσώπευσή μας στη Βουλή των Ελλήνων και επίσηςκαι στις τυχών ομάδες πρωτοβου­λίας και στησυμμετοχή για την απευθείας Δημοκρατία και δενθάπρεπε με βραδυπορία να έρθει ετούτη η υποχρέωσήμας απέναντι στην συμφωνία του Μάαστριχτ!!

Για το λόμπι της Ελλάδας στο εξωτερικό τα ελληνικάκόμ­ματα με τα επιμέρους πρόσωπα στη Γερμανία είναιεπι­βλαβή, ( η συνταγματική εντολή των κομμάτωνβρίσκεται στην Ελλάδα), γιατί παρόλα που βρισκόμαστεστην Ευρω­παϊκή ΄Ενωση, στις εκλογές των κρατιδίωνκαι της Γερμανι­κής Ομοσπονδίας συμπολίτες μας απότρίτη χώρα τείνουν να έχουν περισσότερη επιρροή καιλόμπι, από ότι εμείς με πάρα πολύ λιγότερουςψηφοφόρους.

Τι αναφέρει όμως το Σύνταγμα για τα κόμματα:

Zum ersten Mal wurden damit aber auch uber denBereich eines Landes hinaus die Parteien aufBundesebene als politisch und soziologischnotwendigen Instrumente fur die Aktivierung desVolkes von der Verfassung anerkannt.

" Die Parteien wirken bei der politischenWillensbildung des Volkes mit. Ihre Grundung istfrei. Ihre innere Ordnung muss demokratischenGrundsatzen entsprechen. Sie mussen uber dieHerkunft ihrer Mittel offentlich Rechenschaft geben"So lautet Art. 21 Abs. 1 des Grundgesetzes, durchdie Anerkennung politischer Parteien imgesamtstaatlichen Verfassungsrecht erfolgte. Damitwurde der Verfassungswirklichkeit in einemdemokratischen Staate entsprochen. Mitwirkung derParteien bei der politischen Willensbildung bedeutetu.a. auch:

Mitwirkung an der Gesetzgebung.

Mitwirkung an der Bildung einer regierungsfahigenMehrheit und an der Bildung einer Regierung.

Mitwirkung an der Bildung einer Opposition durch die Regierungspolitik ablehnende Partei oder Parteien.,siehe: Gunter Olzog, Hans-J.Liese: Die politischenParteien in Deutschland, Munchen 1995,S.11f.

Der Parteibegriff, Art.21GG, §2 lautet:

Parteien sind Vereinigungen von Burgern, die dauerndoder fur langere Zeit fur den Bereich des Bundesoder eines Landes auf die politische WillensbildungEinfluss nehmen und an der Verfassung des Volkes imDeutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirkenwollen, wenn sie nach dem Gesamtbild dertatsachlichen Verhaltnisse, insbesondere nach Umfangund Fertigkeit ihrer Organisation, nach der Zahlihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in derOffentlichkeit eine ausreichende Gewahr fur dieErnsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten.Mitglieder einer Partei konnen nur naturlichePersonen sein.

Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellung alsPartei, wenn sie sechs Jahre lang weder an einerBundestagswahl noch an einer Landtagswahl miteigenen Wahlvorschlagen teilgenommen hat.

Die wichtigsten Neuerungen der sechsten Novellesind:

erstmals werden die Parteien im Zusammenhang mitEuropa-, Bundestags- und Landtagswahlen nicht mehrpro Wahlberechtigten, sondern pro Wahler bezahlt.Das bedeutet, dass sich die wachsende Zahl derNichtwahler finanziell auf die Wahler auswirkt unddamit das Bemuhen der Parteien um diese verstarkt.

Im Rahmen der staatlichen Teilfinanzierung erhaltendie Parteien Zuschusse fur das Beitrags- undSpendenaufkommen. Damit will der Gesetzgeber dieParteien anregen, sich verstarkt um Eigenmittel zubemuhen.

Die steuerliche Begunstigung von Mitgliedsbeitragenund Spenden wird teilweise erheblich eingeschrankt.Sie durfen nach dem Willen des Gesetzgebers nur biszu einer Gro?enordnung steuerbegunstigt sein, dieein durchschnittlicher Einkommensbezieher nochausschopfen kann. Die Begunstigung von Spendenseitens Korperschaften, Personenvereinigungen undVermogensmassen im Korperschaftssteuergesetz wurdengestrichen.

- Die Rechenschaftsbericht werden vereinheitlichtund ubersichtlicher gestaltet; die Publizitatsgrenzefur Gro?spender wird von 40.000 auf 20.000 DMherabgesetzt. Siehe auch G.Olzog, S.37f.

Στη Γερμανία λοιπόν τα πολιτικά κόμματασυγκεντρώνουν χρήματα, όπως πιο κάτω: παίρνουν πίσωτα έξοδά τους από την προεκλογική εκστρατεία, απότις εισφορές των μελών και από δωρεές. Δημιουργούνκαι ιδρύουν «προβληματικές;» εταιρείες και με τιςυπερτιμήσεις εισρέουν χρήματα στα κόμματα και οιδωρητές απογράφουν τα υπέρογκα ποσά ως επιχειρησιακάέξοδα.

Τα ελληνικά κόμματα που κυριαρχούν στουςαναγνωρισμένους Συλλόγους με το όνομα ΕλληνικέςΚοινότητες, αντί να χρησιμοποιήσουν όλα τα χρήματαγια την κοινωνική και πολιτιστική ανύψωση και τουυπόλοιπου 95%-98%, αλλά και όλου του Ελληνισμού,κρατούν προκλητικά και αναχρονιστικά τις κοινότητεςκοινής Ωφελείας με τις κομματικές λίστες καικομματικούς διορισμένους, χωρίς σταυρό προτίμησης και υποπτευόμαστε συγκεντρώνουν χρήματα με έντεχνουςτρόπους από γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, απόχαράτσι σε ταλαιπωρημένους οικογενειάρχες συμπολίτεςμας, βλέπε και επιμέρους άρθρα και τις δικαστικέςαποφάσεις.

Τι αναφέρει ο Dimitris Th. Tsatsos για το άρθρο 21Αbs. 1 GG και είναι μεγάλης σημασίας για τα δικά μαςπολιτικά κόμματα στη Γερμανία που αντιπροσωπεύουνμία μειονότητα 0.5%-2% και μπλοκάρουν τις κοινότητεςμε τις κομματικές λίστες και αφήνουν έξω απόκάθε δραστηριότητα το υπόλοιπο 95%-98% του υπόλοιπουΕλληνισμού.

" Zum einen wird aus dem Begriff der "Mitwirkung"deutlich, dass die Parteien zwar in dem Prozess derpolitischen Willensbildung eine entscheidende Rollespielen, sie allerdings nicht die einzigen Faktorensind neben den Parteien sind etwa ebenso bedeutenddie Einzelburger, Verbande und offentlichen Medien.Hieraus ergibt sich fur die Parteien eine ArtZuruckhaltungsgebote. Das hei?t, die Parteien durfennicht in jeden Bereich der politischenWillensbildung des Volkes erart eindringen, dass sieandere Faktoren weit zuruckdrangen und diese impolitischen Willensbildungsprozess keine Funktionmehr wahrnehmen konnen. Geschieht dies dennoch,uberschreiten die Parteien die ihnen zugewieseneFunktion und deren Grenze". Dimitris Tsatsos: Diepolitischen Parteien in der Grundgesetzordnung,in:0.Gabriel/0.Niedermayer,R.Stoss,Parteindemokratiein Deutschland, Bonn 1997,S.133-156,βλέπε και άρθροΝαλμπάντη στο ιντερνέτ και σε ειδικό βιβλίο του.

Ιστορική ανασκόπηση του παρελθόντος και συνέπειεςγια το μέλλον

Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, που περιγράφει τιςελληνικές αλληλοδιαμάχες , όπως περίπου το 460-450π.Χ. έδειξε η Αθήνα για πρώτη φορά το ενδιαφέρον τηςγια τη Μεγάλη Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Σικελίακαι έκλεισε με πολλές πόλεις-κράτη συμφωνίεςεναντίον των Συρακουσών, και σε πενήντα χρόνιαεπήλθε η αδελφική αλληλοκαταστροφή. Δεν θα θελήσουμεόμως ακόμα και τώρα να πιστέψουμε, ότι η τόσοασφυκτική και προκλητική ανάμιξη των προσώπωνδιαμέσου των κομμάτων της πατρίδας μας στα εσωτερικάμας προβλήματα και υποθέσεις των ανεγνωρισμένωνΣυλλόγων με το όνομα Ελληνικές Κοινότητες και στιςλοιπές μεταναστευτικές μας οργανώσεις θα διαιωνίζουντην ανώμαλη κατάσταση, ερωτώ μήπως θα θελήσουν ακόμαπερισσότερο να μας οδηγήσουν στον κατήφορο τουπνευματικού μαρασμού και της αυτοκαταστροφής μεαντισυνταγματικούς τρόπους, με τους κομματικούςδιορισμένους και τις κομματικές λίστες, χωρίς σταυρόπροτίμησης και χωρίς το άνοιγμα των κοινοτήτων στουπόλοιπο 95%-98% των Ελλήνων;;

Ας θυμηθούμε έναν από τους πιο φημισμένους λόγουςτης ελληνικής εποχής. του 425 π.Χ. στη Γέλα από τονΣυρακούσιο μετριοπαθή στρατηγό Ερμοκράτη, στον οποίολόγο προσκάλεσε τους Σικελιώτες να συμφωνήσουν καινα τελειώσουν την κατάσταση πολέμου και τουςσυμβούλευσε να ενεργούν με προσοχή, έτσι ώστε νααντέξουν την επεκτεινόμενη πίεση των Αθηνών στηΜεσόγειο. Η ειρήνη όμως που ακολούθησε κράτησε λίγο.

Ο Αλκιβιάδης (γεννηθείς το 450 π.Χ. ) ήτανε έναςωραίος, ευφυής, αποφασιστικός, δημαγωγός,δημοκρατικός, αλλά και κατηγορήθηκε και ωςπροδότης.. Η ροπή όμως της αρρωστημένης υπερηφάνειαςοδήγησε τον μεγάλο στρατηγό Αλκιβιάδη στην αντίθετηπαράταξη, δηλαδή στο δημοκρατικό κόμμα, όπου δενείχε καταπνιγεί το φιλοπόλεμο ρεύμα, έτσι χωρίς ναπιστεύει στις δημοκρατικές αρχές, επειδή θίχθηκε οεγωισμός του, άλλαξε κατεύθυνση, μόνο και μόνο γιατίοι Σπαρτιάτες για την συνθηκολόγηση της ειρήνηςδιαπραγματεύθηκαν με τον Νικία και Μάχες παραμέλησανεκείνον λόγω της νεαρής του ηλικίας. Στην πολιτικήμπήκε ουσιαστικά μόλις έγινε η Νικίειος ειρήνη.Κυρίως όμως επιθυμούσε ο στρατηγός να καταλάβει τηνΣικελία και την Καρχηδόνα για να κερδίσει με αυτήντην επιτυχία ο ίδιος χρήματα και δόξα. Ο μεγαλοφυήςάνδρας εκτιμάτο στην πόλη, είχε την αδυναμία του σταάλογα και τις λοιπές δαπάνες. Αργότερα έπεισε τουςΑθηναίους να εκστρατεύσουν στη Σικελία.

Δεν επαληθεύτηκαν αργότερα οι κοροϊδευτικέςπαρατηρήσεις που εκφράστηκε γύρω από τηναναξιοπιστία του μικτού πληθυσμού των Σικελιανώνπόλεων.

Αλλά συνέβη την παραμονή της αναχώρησης του στόλουνα βρεθούν κομμένες οι κεφαλές των Έρμων. Για τηνπράξη αυτήν κατηγόρησαν τον Αλκιβιάδη. Αργότεραδραπέτευσε στη Σπάρτη και έδωσε ολέθριες για τηνπατρίδα ενέργειες πήρε το χρίσμα του αδιάντροπουπροδότη της πατρίδας του..

Κυρίως κατηγορήθηκε ο Αλκιβιάδης (Θουκυδίδης) γιατον λόγο του το 415 π.Χ. στη Συνέλευση για τηνεκστρατεία του στη Σικελία για εξαπάτηση του λαούτων Αθηνών σε διπλή μορφή: ότι η εκστρατεία αφορά τοκαλό των Αθηνών, αν και είχε στα μάτια του τοπροσωπικό του ενδιαφέρον καθώς επίσης και με τονισχυρισμό στο παρελθόν βοήθησε την Αθήνα με συμβουλήκαι πράξη. Αυτή ήτανε η οριστική κατάρρευση και ούτεη Αθήνα ούτε η Σπάρτη ούτε μία άλλη πόλη μπόρεσε νακατορθώσει την υψηλή θέση στην πολιτική, πολιτιστικήκαι οικονομική ζωή του ελληνικού χώρου. Η Αθήναπαρέμεινε στην ιστορία της Ελλάδος χωρίς διάδοχο. Τώρα αγωνιζόμαστε στις χώρες των Ευρωπαίων εταίρωνμας για την αντιπροσώπευση των πολλών μεμεταρρυθμισμένα συνταγματικά μοντέλα συμμετοχής,συναπόφασης και αλληλεγγύης και πρέπει να αναλάβουμετις συνέπειες από τα διδάγματα του παρελθόντος.Δηλαδή, όπως τότε από προσωπική φιλοδοξία, πουγκρέμισε την πόλη στον όλεθρο, αλλά επίσης κατείχεκαι μεγάλες ικανότητες, που θα μπορούσε και όφειλενα εγκαθιδρύσει για τον λαό, σε αυτό προστέθηκεμόνο μία αιφνιδιαστική και προκλητική πολιτεία. Αλλάναι, ήτανε ένα πρόσωπο εγωκεντρικό, εκκεντρικό καιέως τη δεινοπάθεια και μολαταύτα τα αποδεχότανε ολαός σχεδόν όλα. Αυτό ισχύει επίσης ξανά και ξανάστην πολιτική και κανείς δεν επέφερε στην Πατρίδατου τόσο πολύ δυστυχία.

Σε εκείνο το στίγμα της απερίσκεπτηςέλληνο-ελληνικής μαύρης ιστορικής αυτοκαταστροφήςτου 413 π.Χ. στην αποτυχημένη εκστρατεία και μάχημεταξύ Αθηνών και Συρακουσών.που άλλαξε τη ροή τηςιστορίας. και αγωνιζόμαστε τώρα και σήμερα για την αντιπροσώπευση των πολλών .

" Das grosse Ziel desLebens

ist nicht Wissen,sondern Handeln"

Thomas Henry Huxley (1825-1895)

Και αυτή όμως η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί βέβαια να συνεχιστεί έτσι, γιατί στις οργανώσεις τουαπόδημου Ελληνισμού, δηλαδή Κοινότητες ΟμοσπονδίαΕλληνικών Κοινοτήτων και ΣΑΕ βρίσκεται μία μικρήκομματική μειονότητα από 0.5%-2ο/ο που προσπαθεί νααντιπροσωπεύει το 99% του Ελληνισμού καθοδηγούμενηκαι εξαρτώμενη του εγωκεντρισμού, του«καιροσκοπισμού» και του κέντρου και εν απουσία του95-99% του Απόδημου Ελληνισμού στις απανταχούοργανώσεις, ακόμα και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Συμπολίτες που κριτικάρουν το Συμβούλιο και τιςατασθαλίες και ζητούν έλεγχο και απολογισμό για ταπεπραγμένα απειλούνται με αντίποινα, παραμένουν σεαπομόνωση και αναπάντητοι και όσοι καταφεύγουν στηδικαιοσύνη και δικαιώνονται διαγράφονται από τηνΚοινότητα., δηλαδή τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίουπετούν τις δικαστικές αποφάσεις στον κάλαθο τωναχρήστων, δεν λαμβάνονται υπόψη οι δικαστικέςαποφάσεις αυτής της χώρας και δεν λαμβάνονται ειδικάμέτρα. Οι παραβάτες όμως αυτής της υποχρέωσηςτιμωρούνται αυστηρά από τους Νόμους.

« Η πιο ωραία λειτουργία

της ανθρωπότητας είναι

η απόδοση δικαιοσύνης»

Βολτέρος

Η μη αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων είναι μίακατάφορη και απαράδεκτη παραβίαση της Δικαιοσύνης,διότι

« Η σωτηρία της πόλης βρίσκεται στους Νόμους»

Αριστοτέλης,

βλέπε και άρθρα περί της Κοινότητας Κολωνίας κλπ.

« Οι νόμοι ανακαλύπτουν

την ανομία, αλλά δεν τηνκαταργούν» Μίλτων

Αν όμως αποδεχθούμε κι ΄εμείς το σλόγκαν τουομογενειακού Καλάμι, www.kalami.net πρέπει ναβροντοφωνήσουμε τώρα συλλογικά μαζί :

«.΄Ελληνες ενωθείτε εναντίον του κοινού εχθρού,εναντίον του μίσους, της διχόνοιας και τηςδιαίρεσης, που είναι ο ίδιος μας ο εαυτός.»

( Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ).

Ακόμα και στις τριτοκοσμικές χώρες δοκιμάζουνκαινούργια μοντέλα και δρόμους για συμμετοχή τωνπολιτών στις αποφάσεις, στην αυτοδιάθεση, αυτονομία,αυτό-εκπλήρωση, κοινή συν-ευθύνη και συν-απόφασης.Γιατί θέλουμε ναι και καλά: Να παραμείνουμεαποξενωμένοι στις ευρωπαϊκές κοινωνίες: στονμαρασμό, στην εξάρτηση, μηχανορραφία,αλληλοεξυπηρέτηση, τα σκάνδαλα, τον αναχρονισμό καιτο χαράτσι;;

Κομματική Επιλογή υποψηφίων και οι άγνωστες μελλοντικές προοπτικές

"Demokratie wachst mit demDenken des

Volkes. Ohne dieses istsie eine

entsetzliche Tauschung.Da? die

Entwicklung dieserUrteilskraft

moglich ist, ist die Ideeder

Demokratie" KarlJaspers

Συνέπειες αυτής της στενοκεφαλιάς μας και τηςκομματικής εσωστρέφειας προσώπων και της έλλειψηςδημοκρατικής διορατικότητας είναι να προωθούμε τηναηδία, απροθυμία και απαρέσκεια απέναντι στηνσυνταγματική εντολή των κομμάτων και να λένε τώραόλοι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τον απόδημοΕλληνισμό και να βροντοφωνούν δεν πάω σε κοινότητεςκαι δεν ψηφίζω και να κραυγάζουν τη γενικήαπαίτηση, ότι η πολιτική πρέπει να πηγάζει από τονίδιο τον λαό κι΄ ενώ τα γερμανικά πολιτικά κόμματαεδώ στη Γερμανία, αλλά και τα κόμματα σε άλλες χώρες επέκτειναν και άνοιξαν προς τα έξω, τα δικά μαςκόμματα στις «κοινοτικές» εκλογές-συλλόγους, εδώ καιχρόνια έγιναν εσωστρεφή, επαγγελματικά, αρχηγικάκαι ιεραρχικά και υποψιάζομαι «αυταρχικά», βάσει τωνεξελίξεων και πάντα σε σύγκριση με τον αστικό Κώδικα- BGB και του GG συντάγματος;;!!

Εδώ χρειάζεται ώριμη σκέψη και πρέπει τέλος πάντωςνα πούμε την αλήθεια ή όμως και επιτέλους ήρθεκαιρός να τους ανακηρύξουμε σε ήρωες και εκλεκτούςτου Ελληνισμού για τα αξιοθαύμαστα έργα τουμαρασμού τους ή ακόμα και να μιμηθούμε ή νααποφύγουμε τις πράξεις και τα έργα τους; ΄Ήρθεεπιτέλους η ώρα να κάνουμε τον απολογισμό μας τωντελευταίων δεκαετιών, να βγάλουμε τα συμπεράσματάμας και να λάβουμε τις συνέπειες. Και σύμφωνα με τονΠυθαγόρα, ποτέ δεν πρέπει να κλείσει ο ύπνος ταμάτια σου, προτού να έχεις ρωτήσει προηγουμένως τονεαυτό σου: - Τι έχω κάνει; - Τι έχω ξεχάσει; - Τιήτανε κακό, ώστε να παραιτηθώ στο μέλλον; - Τιήτανε καλό, ώστε να το ακολουθήσω στο μέλλον;

Θέτουμε όμως το ερώτημα που πρέπει κατεπειγόντως νακάνουμε σκέψεις, πώς μπορούν επιτέλους κάποτε πλέονοι 8.000-12.000 ΄Ελληνες της Κολωνίας να περάσουνόλοι μαζί στην αδελφική αλληλέγγυα υποστήριξη όλουτου εδώ Ελληνισμού της πρώτης, δεύτερης και τρίτηςγενιάς και επίσης να επιλέξουν δημοκρατικότερα απόόλον τον Ελληνισμό τα εννιά άτομα της Τ.Α. όλων τωνΕλλήνων και αντικατάσταση των μέχρι τώρα προσωπικώνκομματικών λιστών και τώρα διορισμένων αντιπροσώπωντης Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύουν τώρα μόνο το0,5%-2ο/ο του Ελληνισμού της Γερμανίας;

Πρέπει δηλαδή ναι και καλά με το BGB να είσαικομματικοποιημένος (ακόμα και αν είσαι με το τωρινόσύστημα «νεροκουβαλητής», νεκρό πτώμα, απληροφόρητο, διχαστικό, αναχρονιστικό, αντιπαραγωγικό - μέλοςκόμματος ; ). Γνωρίζουμε επί χρόνια στη Γερμανία τονεδώ επιμέρους προσωπικό και κομματικό αναχρονισμόκαι δυστυχώς ακόμα την ευδιάκριτη έλλειψηκομματικής διορατικότητας, μόρφωσης και επιμόρφωσης,τα ύποπτα σκάνδαλα, την παντελή απραξία, τονπνευματικό και πολιτιστικό μαρασμό και το χαράτσι σεεξαρτημένους και απροστάτευτους και ταλαιπωρημένουςανέργους με θέσεις ABM σε κοινότητες και πολιτιστικάκέντρα, που βασίζονται στο BGB, -από των εκείδρώντων ύποπτων «φίλων-κλίκων" και των ύποπτων και "παράνομων" αλληλοεξυπηρετήσεων...( Και όταν λέμεκλίκες εννοούμε τα παρακάτω και μόνο τα παρακάτω:γαλλ.clique, cliquer = χειροκροτώ ομάδα ατόμων πουπεριστοιχίζουν και κολακεύουν ισχυρό πρόσωπο για ναεπιτύχουν ιδιοτελείς σκοπούς.

Γιατί άραγε ακόμα επιμένουμε και εξακολουθούμε τηνμαχαιριά και τον «αυταρχισμό» στην πλάτη τουυπόλοιπου 95%-98% του Ελληνισμού;;

Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις αναφέρονται σε βάροςΕλλήνων για δολιότητες και εκμετάλλευση πουδιαπράττουν σε βάρος άλλων Ελλήνων συμπολιτών μαςκαι τα λοιπά ύποπτα σκάνδαλα στις κοινότητες και ταπολιτιστικά κέντρα !!! Από τον αντισυνταγματικόαποκλεισμό των Ελλήνων του δικαιώματος του εκλέγεινκαι εκλέγεσθαι της μερίδας του 95% του Ελληνισμούστις εκλογές., από ατασθαλίες και την υπερβολικήανοχή της αντιπροσώπευσή μας από δικαστικάκαταδικασμένους. και ανθρώπους που εκκρεμούν ακόμαδικαστικές αποφάσεις σε βάρους τους ;; Και έχουνακόμα τη θρασύτητα λένε αρκετοί να αφήνουνανεκτέλεστες και να πετούν στον κάλαθο των αχρήστωνδικαστικές αποφάσεις και να έχουν ακόμα τηνπρωτοβουλία διαγραφών Ελλήνων στο όνομα των Ελλήνων; Μαζί με το 99% του Ελληνισμού εκφράζουμε τηνντροπή και την απογοήτευσή μας !! Και θέλουμε ναελπίζουμε σε ένα αναγεννητικό θαύμα της ελεύθερηςσκέψης της κοινωνίας !!

Αυτό που συμβαίνει τώρα να θέλουν οι πολίτεςσυμμετοχή και επιτέλους συν-απόφαση δεν είναιλιγότερο απ΄ ότι μία κίνηση για την χειραφέτηση τωνπολιτών. Οι φρόνιμοι υπήκοοι και οι υποτελείςγίνονται πολιτικά ενήλικοι. Γι΄ αυτό τον λόγο είναιοι μεταρρυθμίσεις μία πολλή καλή απόδειξη για τηνικανότητα του πολιτικού συστήματος για δική τουανανέωση. Ρεαλιστικά πρέπει να παραδεχθούμε ότι απότη Βουλή ως τις τοπικές αυτοδιοικήσεις καιοργανώσεις και τις κοινότητες και το Συμβούλιο τουΑποδήμου Ελληνισμού ΣΑΕ η πολιτική τάξη δενεπιδιώκει καμιά μεταρρύθμιση, καμία συντεταγμένηκαι συνεχή ανανέωση, καμιά ελπιδοφόρα αναγγελία,χωρίς αιτία και αφορμή. Χρόνια τώρα παρατηρούμε τηνεγκαθίδρυση ύποπτων «φανατισμένων» κομματικών,άγονων -μη προβληματισμένων, αναχρονιστικών,στενοκέφαλων και μόνιμα αμετακίνητων εγωιστικών προσώπων και βασιλίσκων, που διέπονται από εσωστρέφεια, αυτοπροβολή και καιροσκοπισμό και έχουνδιασπείρει παντού την καχυποψία και δυσπιστία για τοπροσωπικό τους συμφέρον... Μόνο η πίεση των πολιτώναπό κάτω μπορεί να κινήσει το κομματικό σύστημα καιτους πολιτικοποιημένους συμπολίτες μας για αλλαγή,μεταρρύθμιση και αυτήν την συναντάμε ευδιάκριτααπό πληθυσμούς στα κρατίδια της Γερμανίας και στηνΕλβετία και στις Πολιτείες των ΗΠΑ.. Από τονεκδημοκρατισμό όμως των κομμάτων και την αλλαγή τηςνοοτροπίας μας εξαρτάται το μέλλον της μοντέρναςδημοκρατικής αντιπροσωπευτικής Πολιτείας και μαζί μεαυτή κυρίως η τύχη της Δημοκρατίας. Γι αυτό επείγειαμέσως κιόλας να μεταρρυθμιστούν τα κοινοτικάκαταστατικά ακόμα και το καταστατικό της Ομοσπονδίαςκαι του Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ,εφόσον εκεί κατά παράβαση δρουν πολιτικά κόμματα,επίσης και για να προωθήσουμε το ανθρώπινο δικαίωμα, δηλαδή και την επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τηνσυμφωνία του Μάαστριχ. ..Αλλιώς γιατί επεμβαίνουν τακόμματα στις εσωτερικές μας υποθέσεις και έχουνδιαλύσει τα πάντα στις τοπικές κοινότητες τουεξωτερικού, για χάρη των ύποπτων προσωπικών επιδιώξεων των «φίλων-κλίκων» και σε βάρος τουΕλληνισμού;; Από την άλλη μεριά όμως η Πολιτεία μαςαρνείται όμως το ανθρώπινο δικαίωμα της επιστολικήςψήφου!! Πρόσφατα ατενίσαμε τους Κροάτες Μετανάστεςπου ψήφισαν στη Γερμανία για το Κοινοβούλιο και τηνΠροεδρία της Πατρίδας τους. Το ίδιο όμως και όλοι οιΕυρωπαίοι συμπολίτες μας που κατοικούν στην Ελλάδαέχουν το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου για τιςκοινοβουλευτικές εκλογές των πατρίδων τους.. Οιπρόεδροι των ελληνικών κοινοτήτων και το ΚοινοτικόΣυμβούλιο πρέπει να επιλέγονται απευθείας από τονλαό και όχι από τα πολιτικά κόμματα και με σταυρόπροτίμησης. Ακριβώς όπως στις νομαρχιακές καιτοπικές αυτοδιοικήσεις της Πατρίδας μας μεδιευρυμένες λίστες και εδώ στις κοινοτικές εκλογέςπρέπει και τα κοινοτικά Συμβούλια να επιλέγονταιαπευθείας από τον λαό με σταυρό προτίμησης καισύμφωνα με το σύνταγμα. Το ίδιο ακριβώς και τουςαντιπροσώπους για την Ομοσπονδία ΕλληνικώνΚοινοτήτων και του ΣΑΕ πρέπει να τους επιλέγει μεσταυρό απευθείας ο λαός σε διευρυμένες, ελεύθερεςκαι κατευθείαν εκλογές.. Ακριβώς το ίδιο με σταυρόεπιλογής και στο Συμβούλιο του Αποδήμου ΕλληνισμούΣΑΕ. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι πρέπεικατεπειγόντως να εκδημοκρατιστεί, πρέπει να αλλάξει:Ο λαός δεν πρέπει ποτέ πλέον να επιλέγει μόνοκόμματα - Λίστες, όπως σε αυταρχικά καθεστώτα, αλλάεπίσης και διευρυμένες λίστες με σταυρό προτίμησηςκαι συν-ευθύνη και σε μεμονωμένους δραστήριους υποψηφίους και σε συνδυασμό δραστήριων υποψηφίων. Γι΄ αυτόν τον σκοπό είναι ανάγκη ναεπιδιώξουμε αμέσως κιόλας την αλλαγή με ευμετάβλητεςΛίστες, που οι ψηφοφόροι με την ψήφο τους καιδιαμέσου της συσσώρευσης, δηλαδή περισσοτέρουςψήφους για έναν υποψήφιο και διαμέσου επιλογήςυποψηφίων από διαφορετικά πολιτικά κόμματα καικοινωνικές ομάδες να επιτύχουμε την αλλαγή καιεκδημοκρατισμό και το ανθρώπινο δικαίωμα τουεκλέγειν και εκλέγεσθαι για τον απανταχούΕλληνισμό...

Ετούτες τις προτάσεις μας τις έχουμε επισημάνειμπροστά από δεκαπέντε χρόνια,αλλά και το 2000 και μεφαξ και με E-mail και ταχυδρομικά. Το πρόβλημαείναι, ότι δεν ωφελούν φαξ και Ε-mail και επιστολές,αν δεν τηρείς τις νομικές διαδικασίες και αν κάθεχρόνο διαρρήχνουν τους χώρους και κλέβουν μόνο καιμόνο τα πρακτικά και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Nach Reichart-dreier, offen bleiben jedoch dreizentrale Probleme:

1. Wie sollen ( τα ελληνικά κόμματα στη Γερμανίακαι στις ολότελα κομματικοποιημένες κοινότητες)Parteien dazu gebracht werden, ihr Eigeninteresse an Machterhaltung zuruckzustellen?

2.Wie soll erreicht werden, (πώς μπορεί ναεπιδιωχθούν τα συμφέροντα και η συμμετοχή όλου τουΕλληνισμού) dass die gemeinsamen Interessenberucksichtigt werden?

3.wie kann die inhaltliche, personale und sozialeintegration in und

durch Parteien erreicht werden? Siehe:I.Rechart-Dreyer: Parteireform, in: Oscar W.Gabriel/Oskar Niedermayer, Richard Sto?: Parteiendemokratie in Deutschland, Bonn 1997, S.338-355.

Η τοπική μας αυτοδιοίκηση, κυρίως οι Σύλλογοι κοινήςΩφελείας στην ξενιτιά χρειάζονται μεταρρύθμιση καιυπάρχουν ένα σωρό μοντέλα συμμετοχής. Τελικά ανμπόρεσε να επιζήσει η Δημοκρατία πάνω από 2500χρόνια είναι εξαιτίας της αδυναμίας της, γιατί είναι μία συνεχή ενέργεια που βασίζεται στην καλύτερηιδέα και την καλύτερη διακυβέρνηση, χωρίς να είναιπάντα τέλεια...

" Des Volkes Stimme, wahrlich gro? ist

ihr Gewicht." Aischylos

Πότε επιτέλους για το γνήσιο κομμάτι του Ελληνισμούπου χρησιμοποιείται σε όλα τα επίπεδα ως "εφεδρικόςστρατός" θα εφαρμοστούν τα πολλαπλά ανθρώπιναδικαιώματά του;;!!

"Wer seine Ohren fur dieWahrheit

verschlossen hat, sodass er auch vom

Freunde das Wahre nichthoren mag, an

dessen Rettung muss mandie Hoffnung

aufgeben" Cicero

Ποια είναι η δική σας γνώμη;

Ευπρόσδεκτος για κάθε Αντίλογο:

E-mail: nalbantis@debitel.net

βλέπε περαιτέρω και στο: διαδίκτυο - ιντερνέτ : www.metanastis.com, Το ΕΦΗΜΕΡΟΝ, Αθήνα:www.toephimeron.gr www.kalami.net, www.patrides.net

Εφημερίδα: Ελληνική Γνώμη Ντίσελντορφ

Καθώς επίσης και πολλαπλά άρθρα στον επαρχιακό τύποτης Βόρειας Ελλάδας και στα επιμέρους άρθρα μου σεπεριοδικά και εφημερίδες της Ελλάδας και τηςΓερμανίας...

Kai Brodersen: Grosse Gestalten der GriechischenAntike, Munchen 1999.

Jacques Brunschwig.Geoffrey Lloyd: Das Wissen derGriechen. Eine Enzyklopadie, Munchen 2000.

Κων/νου Σ. Ναλμπάντη: Ομαδική εργασία , στοπεριοδικό: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, Αθήνα, Νο.2, ΄Ανοιξη1976.

Κων/νου Σ. Ναλμπάντη: Τρόποι διαπαιδαγώγησης, στοπεριοδικό:Οικογένεια και Σχολείο, Νο.70 και 71,Λευκωσία, Κύπρος 1984.

Κων/νου Σ. Ναλμπάντη: Αγωγή για την Ειρήνη, στοπεριοδικό:Πολιτισμός, Οκτώβριος, Θεσσαλονίκη 1986.

Κων/νου Σ. Ναλμπάντη: Πορεία και εξέλιξη τωναναλυτικών προγραμμάτων, στο περιοδικό: Νέα Παιδεία,Αθήνα,Νο.24, Χειμώνας 1983. Θα συνεχιστεί σε επιμέρους άρθρα προσεχώς...


www.antibaro.com