[pdf format]

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑ:
7 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 Κωνσταντῖνος Χολέβας

Πολιτικός Ἐπιστήμων

 Ελλοπία Ιουλίου/Αυγούστου

          Τόν Σεπτέμβριο συμπληρώνονται ἑπτά χρόνια ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς "Ἐνδιάμεσης Συμφωνίας" μεταξύ Ἑλλάδος καί Σκοπίων καί τότε ἀκριβῶς λήγει ἡ ἰσχύς αὐτῆς τῆς ἀμερικανόπνευστης συμφωνίας. Τόν ἴδιο μῆνα προβλέπεται νά διεξαχθοῦν στά Σκόπια βουλευτικές ἐκλογές ἐν μέσῳ τῆς συνεχιζομένης ἐντάσεως μεταξύ Ἀλβανῶν καί Σλάβων. Ἡ ρευστότητα πού ἐπικρατεῖ ἀκόμη στό Κοσσυφοπέδιο καί τά εὐθέως ἤ ἐμμέσως ὁμολογούμενα σχέδια γιά τήν Μεγάλη Ἀλβανία καί τήν Μεγάλη Βουλγαρία διαμορφώνουν ἕνα σκηνικό ἀνησυχητικῆς ἀσταθείας. Φυσικά γιά τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων παραμένει κύριο μέλημα ἡ ἀποφυγή τῆς ἀναγνωρίσεως ἐκ μέρους μας τοῦ Σκοπιανοῦ κράτους  μέ τό ὄνομα "Μακεδονία".

          Γιά τήν καλύτερη ἐκτίμηση τῆς καταστάσεως καλόν εἶναι νά ἐπισημάνουμε τίς κυριώτερες παραμέτρους τοῦ προβλήματος.

          1) Ποιός ὠφελήθηκε ἀπό τήν Ἐνδιάμεση Συμφωνία. Ἡ Συμφωνία αὐτή δέσμευε τά Σκόπια νά παύσουν τήν χρησιμοποίηση τοῦ Ἡλίου τῆς Βεργίνας καθώς καί κάθε ἀλυτρωτική προπαγάνδα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ζητοῦσε ἐπίσης ἀπό τήν Ἑλλάδα νά ἄρει τό ἐμπορικό ἐμπάργκο καί νά ἀποκαταστήσει σχέσεις ἐμπιστοσύνης στηρίζοντας τό γειτονικό κράτος στόν οἰκονομικό καί πολιτιστικό τομέα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐτήρησε πλήρως τίς δεσμεύσεις της, ἐνῷ τό κράτος τῶν ψευδομακεδόνων συνέχισε μέ ὅλα τά μέσα νά προπαγανδίζει τήν Μεγάλη Μακεδονία, νά διεκδικεῖ τήν Θεσσαλονίκη καί τήν "Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου" καί νά ἀνακαλύπτει τήν ἀνύπαρκτη "Μακεδονική " μειονότητα στήν Ἑλλάδα. Ὅποιος ἀμφιβάλλει ἄς διαβάσει τά σχολικά βιβλία τῶν Σκοπίων καθώς καί τίς ἱστοσελίδες κρατικῶν ἤ κρατικοδίαιτων Ὀργανισμῶν στό Διαδίκτυο. Ἀκόμη καί ὁ -θεωρητικῶς ἀποσυρθείς-Ἥλιος τῆς Βεργίνας χρησιμοποιεῖται στό Διαδίκτυο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πληροφοριῶν τῶν Σκοπίων.

          Τό ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι τά ὅποια ἑλληνικά κέρδη ( π.χ.ἐπενδύσεις, παρουσία ἑλληνκῶν στρατευμάτων) δέν βλάπτουν ἀλλά ἀντιθέρτως ὠφελοῦν καί στηρίζουν τό κράτος τῶν Σκοπίων, ἐνῷ τά κέρδη τῆς ἄλλης πλευρᾶς ( προπαγάνδα, διδασκαλία τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, διεθνής χρήση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία) προσβάλλουν σαφέστατα τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἐθνική ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων. Ἐπί πλέον, παρά τήν ὑποστήριξη τῆς ἐπισήμου Ἑλλάδος πρός τήν Σλαβική ἄρχουσα τάξη κατά τήν ἔνοπλη ἐξέγερση τῶν Ἀλβανῶν, ἡ ἀχαριστία ἐξεδηλώθη μέ πολλούς τρόπους. Θυμίζουμε τίς ἑπτά ἐπιθέσεις νεαρῶν Σλάβων κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ Γραφείου Τύπου καί κατά τῆς Σημαίας μας , ὅπως ἐπίσης καί τόν συνεχῆ διωγμό κατά τῶν Σκοπιανῶν ὑπηκόων πού δηλώνουν τήν ἑλληνική καταγωγή καί συνείδησή τους. Γιά μία ἀκόμη φορά στήν πρόσφατη Ἱστορία μας ἡ Ἑλληνική Ἐξωτερική Πολιτική ἔδωσε πολλά καί ἔλαβε μηδαμινά ἀνταλλάγματα.

 

          2) Οἱ συνέπειες τῆς ἀλβανικῆς ἐξεγέρσεως. Ἀπό τήν ἄνοιξη μέχρι τίς 13 Αὐγούστου τοῦ 2001 τό ἀλβανικό στοιχεῖο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ περίπου τό ἕνα τρἰτο τοῦ Σκοπιανοῦ πληθυσμοῦ, ἔλαβε τά ὅπλα καί ἀπείλησε νά καταλύσει τήν ἑνότητα τοῦ Σκοπιανοῦ μορφώματος. Σήμερα εἶναι βέβαιο ὅτι τά περισσότερα ἀλβανικά ὅπλα δέν ἔχουν παραδοθεῖ, ἀλλά θά χρησιμοποιηθοῦν τήν κατάλληλη στιγμή γιά τήν ἀνακήρυξη τῆς αὐτόνομης Ἰλλυρίδας. Οἱ ὁπλαρχηγοί τῆς περσυνῆς ἐξεγέρσεως κατεβαίνουν στίς ἐκλογές μέ δικό τους κόμμα, ὅπως δήλωσε ὁ πασίγνωστος πλέον Ἀχμέτι. Οἱ ἡγέτες τοῦ Σλαβικοῦ στοιχείου δέχθηκαν μερικές ἀλλαγές ὑπέρ τῶν Ἀλβανῶν στό Σύνταγμα τοῦ κράτους, ἀλλά στήν πράξη ἡ διχοτόμηση παγιώνεται. Στίς δυτικές ἐπαρχίες καί κυρίως στίς περιοχές τοῦ Τετόβου καί τῆς Στρούγκας ὁ κρατικός ἔλεγχος εἶναι ἀνύπαρκτος καί ἡ αὐτονόμηση τῶν Ἀλβανῶν θέτει τίς βάσεις γιά τό ἑπόμενο ἀποσχιστικό βῆμα. Γιά τίς συνέπειες τῆς ἀλβανικῆς ἐξεγέρσεως ὁ Μακεδών δημοσιογράφος Νίκος Μέρτζος ἐπεσήμανε σέ ὁμιλία του ( Ἡμερίδα τῆς Ὁμάδας 21 στήν Θεσσαλονίκη, 24/2/2002) ὅτι ἔτσι ἦλθε ἡ σειρά τῶν Δυτικῶν νά ἐκπλαγοῦν διότι:

          " ....Ἐξαναγκάσθηκαν νά ἀναγνωρίσουν ὅτι δέν ἦταν διόλου δημοκρατικό τό σύνταγμα τῶν Σκοπίων πού αὐτοί οἱ ἴδιοι, ἐννέα χρόνια νωρίτερα, εἶχαν ἀναγνωρίσει σάν "ἐξαιρετικά δημοκρατικό". Καί ἐπειδή ἡ ἱστορία τρώει τήν ἐκδίκησή της κρύα, ὑποχρεώθηκαν νά ἀποστείλουν πρός ἐκδημοκρατισμό τόν ἴδιον ἐκεῖνον Γάλλο καθηγητή καί πολιτικό Μπαντεντέρ! Ὁ ὁποῖος ἄλλαξε καταναγκαστικά ὅλα τά πιστοποιητικά του!

          ......Ἔλαβαν ἐπίσημο ὑπόμνημα τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῶν Σκοπίων, ὑπάτου θεματοφύλακος καί διδασκάλου τοῦ κρατικοῦ ἰδεολογήματος περί Ἑνιαίας Μακεδονίας, πού πρότεινε ἀπερίφραστα ἀνταλλαγή ἐδαφῶν μεταξύ Σλάβων-Ἀλβανῶν, διαμελισμό τοῦ "ἐθνικοῦ κράτους τοῦ μακεδονικοῦ ἔθνους" καί ἀρπαγή ἑλληνικῶν ἐδαφῶν ἀπό τούς ἀκριτικούς νομούς Καστορᾶς, Φλωρίνης, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρῶν καί Δράμας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ Νομοί Σερρῶν καί Δράμας συνορεύουν ἀποκλειστικά μέ τήν Βουλγαρία!...."

 

          3) Ἡ κρίση ἔχει μέλλον. Εἶναι ἀφέλεια νά πιστέψουμε ὅτι ἡ ἀλβανική ἐξέγερση σταματᾶ ἐδῶ. Τά διαλυτικά φαινόμενα εἶναι ἐγγενῆ στό κράτος τῶν Σκοπίων καί θά συνεχισθοῦν. Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ Βουλγαρία θεωρεῖ τούς Σλάβους τῶν Σκοπίων προέκταση τοῦ Βουλγαρικοῦ ἔθνους. Ἄς μήν λησμονοῦμε ἐπίσης ὅτι τό 1920 Ἀλβανοί καί Βούλγαροι ἐθνικιστές ὑπέγραψαν τόν χάρτη διχοτομήσεως τῆς περιοχῆς, τότε σερβικῆς ἐπαρχίας τοῦ Βαρδάρη, καί ὅτι τό 1941 οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄξονος χώρισαν τήν περιοχή αὐτή σέ ἀλβανική καί σέ βουλγαρική ζώνη. Οἱ Ἀλβανοί πῆραν ἀκριβῶς αὐτές τίς δυτικές έπαρχίες, στίς ὁποῖες σήμερα ἔχουν ἐπιβάλει τήν δική τους ἔνοπλη Αὐτοδιοίκηση καί ἀπαγορεύουν τήν εἰσοδο τῶν Σλάβων Ὑπουργῶν ἤ Ἀστυνομικῶν! Τά νεώτερα στοιχεῖα τῆς ἀλβανικῆς ἀναταραχῆς συνοψίζονται ὡς ἑξῆς:

          Ἤδη ἀπό τόν Μάϊο ἐφέτος ἄρχισαν σποραδικές ἔνοπλες συγκρούσεις μεταξύ Ἀλβανῶν καί Σλάβων.

          Οἱ Ἀλβανοί τοῦ Κοσσυφοπεδίου γιά νά στηρίξουν τά ὁράματα τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας ἀνακοίνωσαν ὅτι δέν ἀναγνωρίζουν τά σύνορα Κοσσυφοπεδίου-Σκοπίων. Τό ρευστό σύνορο ἐπιταχύνει τήν ἑνοποίηση τῶν δύο ἐξεγερμένων ἀλβανικῶν κοινοτήτων.

          Οἱ Ἀλβανοί ὑπήκοοι τῶν Σκοπίων ἀρνοῦνται νά στρατευθοῦν γιά νά μήν ἀναγνωρίσουν τήν ἐπικυριαρχία τῶν Σλάβων ἀξιωματικῶν. Στήν τελευταία κατάταξη, τόν μῆνα Μάϊο τοῦ 2002, οἱ Ἀλβανοί νεοσύλλεκτοι ἦσαν μόνο τό 2,5% τῶν παρουσιασθέντων, ἐνῷ τό ποσοστό τῶν Ἀλβανῶν στόν συνολικό πληθυσμό εἶναι τοὐλάχιστον δεκαπλάσιο.

          Ἡ πολιτική ἡγεσία τῶν Ἀλβανῶν, παρά τήν κατάτμησή της σέ διάφορα κόμματα, ζητεῖ ἐπισήμως τήν ἀλλαγή τῆς κρατικῆς σημαίας μέ τήν δικαιολογία ὅτι τό σημερινό ἔμβλημα ἐκφράζει μόνον τούς Σλάβους.

          Καί βέβαια δέν πρέπει νά λησμονοῦμε τό μεγάλο πλεονέκτημα τῶν Ἀλβανῶν, μέσῳ τοῦ ὁποίου οὐσιαστικά ἀλβανοποίησαν καί τό πάλαι ποτέ σερβικό Κοσσυφοπέδιο:Τό δημογραφικό ὅπλο. Ὁ δείκτης γεννητικότητος Ἀλβανῶν πρός Σλάβους εἶναι 3,5 πρός 1.

          Τό πιό ἐνδιαφέρον στοιχεῖο τῆς ὑποθέσεως κατεγράφη σέ ἔρευνα πού διενέργησε τόν Μάϊο τοῦ 2002 τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν  Η.Π.Α. Ἡ ἔρευνα αὐτή τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ καταδεικνύει ὅτι τό 48% τῶν Ἀλβανῶν ὑπηκόων τῶν Σκοπίων προτιμᾶ σαφῶς νά ζήσει σέ μία Μεγάλη Ἀλβανία καί ὄχι νά συγκατοικήσει μέ Σλάβους "Μακεδόνες". Μόνο τό 39% δήλωσε ὅτι μπορεῖ νά συνυπάρξει μέ ἄλλες ἐθνότητες σέ ἕνα ἑνιαῖο "μακεδονικό" κράτος.

 

          4) Τό ζήτημα τοῦ ὀνόματος. Ἡ Ἐνδιάμεση Συμφωνία προέβλεπε τήν λύση τοῦ προβλήματος περί τήν ὀνομασία τοῦ κράτους μέχρι τήν λήξη τῆς Συμφωνίας. Παρά τίς ἑπταετεῖς διαπραγματεύσεις οὐδεμία πρόοδος ἐπετεύχθη. Ὅμως ἡ ἑλληνκή πλευρά δέν ἔχει κανένα λόγο νά παραχωρήσει ὄνομα, ἱστορία, πολιτισμό καί ἐθνική ἀξιοπρέπεια σέ ἕνα τεχνητό μόρφωμα, τό ὁποῖο σέ λίγο μπορεῖ καί νά διαλυθεῖ. Τά διαλυτικά φαινόμενα καί ὁ ἀλβανικός κίνδυνος ὠθοῦν σημαντικούς παράγοντες τῆς Σλαβικῆς κοινότητος νά λαμβάνουν μετριοπαθῆ θέση ὡς πρός τό ὄνομα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ἡ Σχισματική "Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας". Καίτοι ἔδρασε ἀπό τό 1967 ὡς προπύργιο τοῦ "μακεδονισμοῦ" ἡ θρησκευτική αὐτή κοινότητα ἔρχεται διά τῶν Μητροπολιτῶν της καί δηλώνει ὅτι ἐπιθυμεῖ νά ἐπανέλθει στήν κανονική τάξη μέσῳ Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἀποδέχεται τό ὄνομα 'Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος" ἤ "Ἀρχιεπισκοπή Ἀχριδῶν καί Σκοπίων" Ὅπως ἀνεμένετο ἔπεσαν ἐπάνω τους οἱ ἐθνικιστές πολιτικοί καί τούς ἀνάγκασαν προσωρινά νά ἀνακαλέσουν τήν πρόταση. Τό γεγονός, ὅμως, ἤδη ἔχει καταγραφεῖ. Πρώην στηρίγματα τοῦ ψευδομακεδονισμοῦ ζητοῦν προσέγγιση μέ τήν Ἑλλάδα καί δέχονται νά διαγράψουν τό κλοπιμαῖο ὄνομα "Μακεδονία" ἀπό τόν τίτλο τους.

          Ὡς πρός τό ζήτημα τοῦ ὀνόματος ἀξίζει νά ὑπενθυμίσουμε πρός κάθε ἀμφισβητία ὅτι ναί, κάλλιστα ἕνα κράτος σήμερα μπορεῖ νά ἀλλάξει τό συνταγματικό του ὄνομα καί μάλιστα μέ ἔξωθεν προτροπή. Συγκεκριμένα ὁ ὑπεύθυνος Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς τῆς Εὐρ. Ἑνώσεως Χαβιέ Σολάνα χρειάσθηκε μόνο λίγες ὧρες γιά νά πείσει τούς ἐπικεφαλῆς τῆς Γιουγκοσλαβίας νά μετονομάσουν τό κράτος τους σέ "Σερβία καί Μαυροβούνιο". Μποροῦμε, λοιπόν, νά κερδίσουμε τήν μάχη τοῦ ὀνόματος ἀρκεῖ νά πιέσουμε τό γειτονικό μας κράτος πού ἀποσυντίθεται. Ἐπί τέλους ἄς παύσουμε νά ὑποχωροῦμε σέ ὅλα!

 


www.antibaro.gr